Myndigheter och andra aktörer

Ansvaret för vuxenutbildning och folkbildning är fördelat på flera departement och myndigheter. Några av de centrala redovisas här.

Utbildningsdepartementets webbplats för vuxenutbildning.

myndigheter
Skolverket
Skolverket har en särskild ingång om Vuxenutbildning.

Skolinspektionen
Skolinspektionen bedriver verksamhet inom två verksamhetsgrenar – tillståndsprövning respektive tillsyn och kvalitetsgranskning. Exempel på granskningar som genomförts är Skolinspektionens granskningar av vuxenutbildningen i 20 kommuner (2009), i Göteborg (2011), samt i Stockholm (2011).

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Denna myndighet avvecklades då den nya Myndigheten för yrkeshögskolan startade den 1 juli 2009.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan (YH) startade den 1 juli 2009. I och med att denna myndighet bildades upphör KY-utbildningar, påbyggnadsutbildningar samt vissa kompletterande utbildningar och lärlingsutbildningar för vuxna. Yrkeshögskolan får också ansvar för att samordna och stödja en nationell struktur för validering. Vissa delar av den nedlagda Valideringsdelegationens hemsida har överförts till Skolverkets hemsida om validering.
Läs mer om YH och dess bakgrund på utbildningsdepartementets hemsida om yrkeshögskolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndighetens uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare.

Se också Regeringens webbplats med länkar till myndigheter inom utbildningsområdet.

Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre organisationer som medlemmar - Folkbildningsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) - som har fått statens uppdrag att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund och att utvärdera verksamheten. Folkbildningsrådet har i dessa frågor roll som myndighet.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har, som ny myndighet, tagit över Arbetsmarknadsverkets uppgifter och ansvarar bl.a. för Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande utbildning.

arbetet i eu
Utbildningsdepartementets sida om arbetet i EU
På Utbildnings- och kulturdepartementets hemsida finns information om bl.a. EU:s gemensamma utbildningsmål. Det arbete som pågår inom EU påverkar också det svenska utbildningssystemet. Exempel på detta är EU:s arbete med det livslånga lärandet och Lissabon-strategin.

Internationella programkontoret
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för lärare är en viktig del av verksamheten.
På programkontorets hemsida finns utförlig information om program och stipendier..

ESF-rådet
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. ESF-rådet ska också avsluta Socialfondens program Växtkraft Mål 3 och Equal.
Läs mer om programmen hos ESF-rådet.

några andra aktörer inom vuxenutbildningsområdet
Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande
Encell är ett nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande, inrättat av regeringen. Kompetenscentrat ska ha ett övergripande nationellt ansvar och vara ett nav för samverkan, innovation, kunskapsutveckling och kunskapsspridning om vuxnas lärande.

Innehåll: LG