Vuxenutbildning - organisation och utbildningsformer

Inom vuxenutbildningsområdet har det under de senaste åren saknats riktade satsningar inom matematikområdet på nationell nivå. Ett undantag utgör den planerade satsningen på fortbildning av matematiklärare som inkluderar lärare verksamma inom offentlig vuxenutbildning. Slutgiltigt beslut har inte fattats kring hur denna satsning skall utformas men Skolverket har redovisat ett förslag som för närvarande (november 2011) bereds i Utbildningsdepartementet.

Vuxenutbildningspolitik spänner över många politikerområden - arbetsmarknads- och sysselsättningpolitik, näringslivs- och tillväxtpolitik, regionalpolitik, integrationspolitik, jämlikhetspolitik, jämställdshetspolitik, socialpolitik, kriminalvårdspolitik, kulturpolitik, hälsopolitik, ungdomspolitik - och ansvaret för styrning och utveckling av vuxenutbildning och folkbildning är därför fördelat på flera departement och myndigheter.

En åskådlig och översiktlig presentation av det svenska utbildningssystemet finns på Skolverkets webbplats.
Detaljerad information om vuxenutbildning finns på Skolverkets webbplats under länken Vuxenutbildning.

De centrala mål- och policydokument för vuxenutbildning redovisas separat under rubriken Mål- och styrdokument.

Innehåll: LG