Vuxnas lärande

Lärande sker ständigt och det begränsas inte till formella utbildningssammanhang. I folkbildningens organisationer – folkhögskolor och studieförbund – samt i form av kompetensutveckling i arbetslivet sker ett icke-formellt lärande. Även i arbets- och vardagslivets aktiviteter skaffar sig vuxna erfarenheter och kunskaper. Resultatet av det senare betecknas ofta som informellt kunnande och inkluderar begrepp som vardags- och yrkeskunnande, praktiskt kunnande, tyst kunnande m.m..

Vuxenstuderande karakteriseras kanske bäst med ordet heterogenitet. Motiv och mål för studierna varierar. Vuxnas har skiftande bakgrund, erfarenheter och förutsättningar samt uppfattningar om vad det innebär att lära och om t.ex. matematik.

Detta gör vuxnas lärande generellt och vuxnas matematiklärande specifikt till ett mycket komplext område. Kravet att anpassa matematikundervisningen till varje individs förutsättningar och behov ställer därför krav på alla nivåer av hur utbildning och undervisning organiseras och genomförs.

NCM:s webb

Innehåll: PN