Matematikverkstad

… eller MV som det ofta förkortas till på dessa webbsidor.

Besök i NCM:s MV
Se datum …Matematikverkstad – En handledning för laborativ matematikundervisning tar upp både praktiska frågeställningar om hur en matematikverkstad kan organiseras och generella matematikdidaktiska diskussioner som är betydelsefulla vid laborativ matematikundervisning.

I boken finns många konkreta förslag på hur det laborativa arbetssättet kan genomföras. "Alla" betonar vikten av att elever får möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse. Boken diskuterar vad som menas med ett matematiskt begrepp. Betydelsen av att eleverna får arbeta med många olika uttrycksformer och att laborativa aktiviteter blir integrerade i den ordinarie undervisningen lyfts fram. En genomgång görs av matematiska förmågor och kopplas till hur elever kan få möjligheter att vidareutveckla dem i laborativa aktiviteter.

Denna nya upplaga har uppdaterats utifrån Lgr 11. Nya texter och kapitel har skrivits. Flera avsnitt har omarbetats och dispositionen har till viss del förändrats. Därtill har boken fått en ny undertitel, som stämmer bättre med innehållet.

Dokument som det hänvisas till från boken finns här >>


Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? är en kunskapsöversikt, publicerad 2010, som redovisar resultat från många intressanta studier som är värdefulla vid planering, genomförande och uppföljning av laborativa aktiviteter.

Två av de mest centrala slutsatser som dras i översikten är:

 • De laborativa materialen i sig ger inte eleverna matematiska insikter. Matematik är ett värde som läraren måste tillföra och/eller lyfta fram.
 • Lärarens roll är avgörande för vilken effekt den laborativa matematikundervisningen får för elevernas lärande.

Översikten vänder sig i första hand till lärare och skolledare i grundskolan och motsvarande skolformer – och naturligtvis till övriga som är intresserade av att utveckla laborativ matematikundervisning.
Läs mer >>


Från skåp till sal
En matematikverkstad kan vara allt ifrån lådor eller skåp med laborativa matematikmaterial i klassrummet eller matematiksalen till en speciellt inredd lokal fylld med laborativa matematikmaterial, spel, litteratur etc. De lokala förutsättningarna varierar och varje skola måste hitta sin egen lösning.


En matematikverkstad är inte bara en fysisk plats utan även ett begrepp för laborativt matematikarbete som utvecklas i takt med att allt fler skolor jobbar aktivt med det.


Stöd i läro- och kursplaner
Det finns ett starkt stöd i läro- och kursplaner för ett laborativt arbetssätt. I såväl Lpfö 98 som i Lgr 11 och Gy 2011 lyfts förmågorna i matematik fram. Några exempel på hur de kan utvecklas via laborativa aktiviteter: När elever ska ges förutsättningar att t ex utveckla sin förmåga att lösa problem är det en fördel att det finns tillgång till många laborativa aktiviteter. En del, bland flera, i att utveckla begreppsförmågan är att eleverna får möta samma begrepp men med hjälp av olika laborativa material. Laborativa modeller ses som en av uttrycksformerna i matematik och material kommer därför väl till pass för att elever ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer. Förmågan att resonera och kommunicera kommer in i ett naturligt sammanhang då eleverna argumenterar och redogör för sitt laborativa arbete.

Erfarenheter
Några av de erfarenheter som finns från de matematikverkstäder som är uppbyggda och i bruk är att verkstaden kan

 • stödja undervisningen utifrån kursplanerna i matematik
 • öka elevernas intresse för matematik
 • fördjupa och bredda elevernas kunnande
 • göra matematikämnet synligt
 • locka fram nyfikenhet och kreativitet
 • bidra till att vidga synen på matematik
 • underlätta för elever med ett annat modersmål
 • fungera som samlingsplats för både lärares material och kunskap
 • uppmuntra till lokal skolutveckling
 • användas vid föräldraträffar om matematik
 • användas i skolans reklam eller profil

Bygga, använda och utveckla
Det kan vara ett omfattande arbete att bygga upp en matematikverkstad och det krävs resurser i form av lokal, material, pengar och tid. Det krävs också tankemöda för att planera uppbyggnaden så verkstaden fungerar på lång sikt och att det fortlöpande arbetet tillsammans med elever verkligen ger resultat. Som en hjälp i detta arbete finns en numera gedigen erfarenhet samlad från hundratals lärare och skolor som på något sätt varit delaktiga i matematikverkstadsbyggen. En del av denna erfarenhet finns samlad här till stöd, hjälp och uppmuntran för alla som bygger, använder och utvecklar matematikverkstäder.

Många lärargrupper berättar att de börjat sitt verkstadsarbete med att göra en inventering av laborativt material, aktiviteter och litteratur som redan finns på skolan. Samtidigt har de diskuterat både praktiska frågor om att ordna materialet och didaktiska frågor om hur matematikinnehållet kan synliggöras, koppling till kursplan osv.

Folder om matematikverkstäder
Det finns en sammanställning av stödmaterial om matematikverkstäder och ett laborativt arbetssätt i matematik. Du kan ladda ner informationen som en liggande A4, avsedd att vikas till A5-folder >>

Innehåll: LT