Förskoleklass


Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen. Texten anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha bland annat med fokus på matematiska resonemang och uttrycksformer. Läs mer >>

Kartläggning av matematiskt tänkande

Hitta matematiken – kartläggning av matematiskt tänkande genomförs under höstterminen i förskoleklass för att läraren tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3, respektive i årskurs 4 i specialskolan.

Lärarinformation >>

Reportage från förskoleklasser

I reportage ges goda exempel på miljöer och verksamheter med fokus på förskoleklassens matematik- och språkutveckling.
Följ med på besök hos förskolklassen Sunnanäng i Södertälje.
Kristallklart på Sunnanäng >>

Nämnarenartiklar med direkt anknytning till förskoleklass

Matematik på lilla kontoret
Maria Ahlgren & Karin Andersson 2020:2
I Nämnarens artikelserie Mattetalanger görs nu ett besök på en förskola. För att tillgodose ett barns behov av betydligt större utmaningar i sitt möte med matematik under gemensamma samlingar i barngruppen utvecklade pedagogerna ett nytt arbetssätt. Förändringarna visade sig även gynna andra barn och finns därför fortsatt kvar på förskolan.


Jag vill ha lördagsgodis, men det är inte lördag! Elevgenererade problem i en förskoleklass
Rimma Nyman 2019:4
Vad är ett problem och vilka problem hittar elever själva på? Nyvunna forskningsresultat från en italiensk studie visar att positiva attidyer till problemlösning förändrar till negativa under de tidiga skolåren. Författaren tog därför upp frågan om problemlösning med elever i en svensk förskoleklass. Samtalet utmynnade i elevgenererade problem och olika lösningar.


Superhjältar och vänskap
Åsa Boman 2018:1
Genom temaarbeten går det att skapa gott arbetsklimat och samtidigt arbeta ämnesintegrerat. Här beskriver en lärare dels ett tema om superhjältar och dels hur en planerad lektion om matematikaktiviteten förklara genomfördes under en inspelning till Matematiklyftets modul för förskoleklassen.


Tärningar och astragaler
Per Berggren & Ellinor Isaksson 2016:4
Per Berggren beskriver här en lektion om sannolikheter i förskoleklass där ett spännande arbete växte fram. Klassens lärare Ellinor Isaksson stod för merparten av de idéer som användes i undervisningen.


Matematik i soffan – kombinatorik i förskoleklass
Jorryt van Bommel & Hanna Palmér 2016:3
Intressanta elevsamtal uppstår när olikfärgade björnar ska kombineras. Ett systematiskt utforskande i en välkänd kontext leder till resonemang och argumentation i arbetet. Elevernas egna dokumentationer visar att de både använder och går mellan olika representationsformer.


Den matematiska vägen från förskola till skola
Ulrika Hessvall & Lisa Hultman 2016:2
Artikelförfattarna som arbetar på Varnhemsskolan i Skara kommun har fått möjlighet att följa barngrupper från förskola och förskoleklass in i skolan. Det har gett dem möjlighet att redan i tidiga åldrar presentera matematik som ett roligt och spännande ämne. Barnen utvecklar en positiv attityd till matematik när fokus i arbetet ligger på meningsfullhet och begriplighet.


Hedda mäter
Ola Helenius 2012:2
Barn lär sig mäta när de deltar i sammanhang där mätning har en central roll. Att mäta växter som växer är fascinerande. I artikeln möter vi Hedda som tar hjälp av vinkelhake, linjal, tumstock och kartongark när hon ska mäta sina växter och dokumentera tillväxten.


Olivias klänning
Cecilia Nyström 2011:2
Barnen i en förskoleklass har utvecklat sin uppfattning om mönster. Från att se mönster som enbart en dekoration har de fått hjälp att se att mönster kan vara något som upprepas.Snö och andra kristaller
Annika Persson 2010:4
I förskoleklassen kan barnen få göra intressanta iakttagelser och undersökningar som ger värdefulla erfarenheter att bygga vidare på och fördjupa längre upp i skolåren. Det lekfulla mötet med geometriska former och kopplingen till vackra formationer i naturen väcker förundran och intresse hos barnen. I det här arbetet har snökristaller varit utgångspunkten för ett arbete med geometri där begrepp som linje, spegling, symmetri, polygoner och polyedrar har behandlats.Farfar har kommit!
Matematikverkstad med dagstidningar på Silverfågeln
Mats Hemberg 2010:1
Ett uppskattat inslag på Matematikbiennalerna brukar vara arbetsseminarium med Tidningen i skolan. Här beskrivs exempel från ett arbete med dagstidningar i en grupp med förskoleklass, ettor och tvåor. Eleverna får möjlighet att arbeta med tal, bekanta sig med koordinater och utveckla diagram. Dessutom görs intressanta iakttagelser om barnens uppfattningar.


Kompetensutveckling för förskoleklasslärare i olika kommuner

Görel Sterner beskriver i en artikel ett utvecklingsarbete som har resulterat i ett material för lärare som undervisar matematik i förskoleklass. Lärarguiden Tänka, resonera och räkna i förskoleklass har utvecklats av forskare och matematikdidaktiker i samarbete med förskoleklasslärare. Utprövningen av aktiviteterna har pågått under ett par år och innehållet har reviderats och förfinats efter hand.

Läs Nämnarenartikeln Tänka, resonera och räkna i förskoleklass >> Flera kommuner genomför kompetensutveckling av förskoleklasslärare på olika sätt, men gemensamt är att de på något sätt använder lärarguiden Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Varberg >> Matematikutveckling i förskoleklass, Nämnaren 2016:3 Annelie Glittmark, Anna Magnusson, Olle Olsson & Christina Terner Matematik i förskoleklass – Villaskolan i Ängelholm Ulrika Broman Gävle >> Två handledare i Gävle sammanfattade lärarnas synpunkter efter ett år med Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Annelie Bengtsson & Jaana Kiiskinen

Förstå och använda tal

I handboken Förstå och använda tal finns en individuell intervju avsedd för kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklassen. Elevintervju vid skolstarten är en individuell intervju avsedd för kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklassen. Det är det första av 10 test från skolstart upp till årskurs 8 – 9 som ingår i handboken Förstå och använda tal (McIntosh, 2008). Syftet med intervjun är att eleven ska få möjlighet att visa och förklara och att läraren ska upptäcka hur eleven tänker och vilka strategier eleven använder för att lösa en specifik uppgift. Intervjun kan med fördel genomföras på hösten i förskoleklassen som grund för planering av undervisningen kring tal och räkning. Om intervjun genomförs igen tidigt på vårterminen, framför allt med elever som läraren är osäker på hur de har svarat på undervisningen, finns det utrymme för att anpassa undervisningen till elevens behov. Intervju inför/vid skolstart – pdf Till läraren Kopieringsunderlag Resultatsammanställning Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument: Intervju vid skolstart Separata dokument: Intervju vid skolstart – Lärarinstruktioner Intervju vid skolstart – Elevsvar Föräldrabroschyrer I samband med produktionen av boken Familjematematik, togs det i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling fram tre broschyrer, Barn och matematik och de har senare uppdaterats. En broschyr vänder sig till föräldrar med barn i förskoleklass. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i det vardagliga livet och hur föräldrar som ser barnets nyfikenhet och lust att förstå kan stimulera deras lärande. Läs mer om broschyrerna >>

Litteratur för förskoleklass

I denna lista har litteratur med särskild relevans och intresse för lärare som arbetar med barn i förskoleklass samlats.

Hjärnan i matematikundervisningen
Craig Barton (September 2018)
ISBN 9789127823716

Vad skulle hända med din matematikundervisning om du stämde av den mot modern hjärnforskning? Skulle du, liksom den prisbelönte läraren och tillika författaren till denna bok, få din världsbild uppochnedvänd?

I den här banbrytande boken beskriver Craig Barton hur kognitionsforskningen radikalt fått honom att ompröva sin undervisning och anpassa den efter hur vi faktiskt lär oss och hur vårt minne fungerar. Metodiskt berättar han vad forskningsrönen säger och vilka omvälvande konsekvenser de fått för hans sätt att undervisa.</p


Matematikundervisning i förskolan
Camilla Björklund & Hanna Palmér (Augusti 2018)
ISBN 9789127822580

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande?

Den här matematikdidaktiska grundboken för förskolan har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upptäcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande roll att spela. Boken ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:

   • matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn,
   • hur barn tänker och resonerar matematiskt,
   • hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.


Framgångsrik undervisning i matematik
John Hattie, Douglas Fischer & Nancy Frey (2017)
ISBN 9789127819788

Vad kännetecknar rika matematikuppgifter? Hur arbetar vi med problemlösning, frågor, bedömning och begreppskunskap? Hur undervisar vi för ett långsiktigt, metakognitivt lärande? Med utgångspunkt i den allra senaste pedagogiska och psykologiska forskningen behandlar och exemplifierar denna matematikdidaktiska grundbok de absolut centrala delarna av matematikundervisningen i relation till effektstorlekar. Men … för läraren handlar effektiv matematikundervisning inte bara om att välja och använda rätt metod, utan framför allt om att veta när vilken metod ska användas beroende på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Kapitel för kapitel, kompletterade med videoklipp, planeringsverktyg och mallar, får du som lärare undervisningsstrategier att använda inom elevernas olika inlärningsfaser. Boken pendlar mellan evidensbaserad teori och praktik på ett medvetet och balanserat sätt. Här får du som lärare – från förskoleklass till gymnasiet – en sammanfattning av övergripande strategier och modeller som med precision balanserar undervisning mot ytinlärning, djupinlärning och lärande som kan omsättas.


Skolans och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik Anette Jahnke (2016) ISBN 9789144110943 Det finns idag en uppsjö av material som lärare kan använda när de undervisar i matematik. I Skolans och förskolans matematik finns endast ett fåtal aktiviteter för undervisning beskrivna. Istället är ambitionen att ta ett steg tillbaka och undersöka aktiviteternas syfte. Vad är matematik? Vad innebär det att behärska matematik? Är skolans matematik användbar?
 Skolans och förskolans matematik i relation till vetenskapens och yrkeslivets matematik och barns spontana matematik i vardagen synliggörs. Att behärska matematik handlar nämligen inte bara om att uppvisa förståelse, färdigheter eller förmågor, utan grundar sig på en oformulerad ”tyst kunskap” som skapas i den praktik vi befinner oss i. Boken vänder sig till alla kategorier av lärare som undervisar, eller kommer att undervisa, i matematik – från förskola till gymnasieskola och vuxenutbildning.
 Genom bokens fem essäer ges lärare möjlighet att utveckla sin praktik och reflektera över sin kunskapssyn. Som stöd för detta finns diskussionsfrågor för att pröva väckta idéer mot kollegor, kurskamrater och elever.


Matematikdidaktik i förskolan Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Heaney & Anna Wernberg (2016) ISBN 9789140691316 Vad är matematik i förskolan? Hur kan man väcka barns nyfikenhet på matematik? Författarna visar hur man kan utgå från det som barn redan vet och kan, och utifrån ett sådant förhållningssätt arbeta med olika matematiska aspekter i förskolan. I boken ges ett särskilt perspektiv på matematikdidaktik i förskolan, där barnet och leken sätts i centrum. Författarna problematiserar de matematiska målen i förskolans läroplan med hjälp av Alan Bishops sex kulturhistoriska matematiska aktiviteter: leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna. Dessa aktiviteter beskriver hur matematik skapas och används i alla mänskliga kulturer. Genom en förståelse för hur dessa aktiviteter fungerar kan man förverkliga de matematiska målen i förskolans läroplan och samtidigt utveckla lekfulla, matematiska barn.


Problemlösning som utgångspunkt Hanna Palmér & Jorryt van Bommel (2015) ISBN 9789147117154 I Problemlösning som utgångspunkt delar författarna med sig av sina erfarenheter från att arbeta med problemlösning i förskoleklass. Genom sin forskningsstudie visar de att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både elever och lärare, att låta matematikundervisningen ha sin utgångspunkt i problemlösning.


Tänka, resonera och räkna i förskoleklass Görel Sterner, Ola Helenius & Karin Wallby (2014) ISBN 9789185143252 Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.     På läsningens område talar vi om språklig medvetenhet. På motsvarande sätt bör förskoleklassens undervisning i matematik utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer uttalad medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärld.     Materialet är utvecklat och utprövat med hjälp av lärare i förskoleklass.

För prisuppgift och beställning >>


Mattesånger Kulturverkstan (2014) Hur lång är en ko? Orkar djungelmyran äta upp en fjärdedels banan? Vilka är Tiokamraterna som alltid håller ihop? På ett lekfullt sätt får vi möta grundläggande matematiska begrepp och reflektera över tid och rum i sällskap med barnmusikduon Smultron & Sång.I Mattesånger kan vi sjunga och följa med i lätta rörelser. Boken (med CD ) innehåller sångtexter, rörelsetips och inspirerande bilder. De specialskrivna sångerna är lämpliga att använda i förskola, förskoleklass och grundskolans lägre årskurser. Alla sångerna är skrivna av musikern och läraren Bosse Sjöbom.


Matematik för alla Aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass Tilly Kajetski & Minna Salminen (2013) ISBN 9789144085272 Syftet med boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskoleåldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla. Matematiklärandet kan främjas genom att utnyttja barns naturliga sätt att agera. Under förskoletiden uppnår barn goda matematiska färdigheter om de vuxna vet hur de förmatematiska färdigheterna är uppbyggda och om de arbetar systematiskt. I aktiv matematikundervisning används olika redskap på ett mångsidigt och målinriktat sätt. Det ger barnet stöd för det individuella lärandet. De sex matematiska aktiviteter som har beskrivits av Alan Bishop återfinns i bakgrundstexterna till förskolans reviderade läroplan. I denna bok ges konkreta exempel på hur aktiviteterna kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. Varje aktivitet är också beskriven med en kort inledande text. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskoleklass.


Lärplatta och matematik Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass Erika Olsson (2013) ISBN 9789186611590 Surfplatta, lärplatta eller läsplatta? I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt. Läs mer …


Matematik i förskola och förskoleklass Bo Johansson (2013) ISBN 9789189040809 I boken presenteras talradsteorin med anpassning till undervisning i förskola och förskoleklass. Det finns en sammanställning av aktuell forskning på området och en beskrivning av rötterna till dagens uppfattningar om hur den tidiga undervisningen i matematik ska bedrivas. Förslag finns till övningar i talserie och siffror.


Förskoleklassens didaktik Möjligheter och utmaningar Helena Ackesjö, Elisabeth Frank & Katarina Herrlin (2012) ISBN 9789127132429 I Förskoleklassens didaktik byggs en didaktisk bro mellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. Först då kan de styra arbetet i rätt riktning. Inledningsvis ges teoretiska perspektiv på bland annat lek och lärande, vilket vävs samman med verksamhetsknutna exempel där kopplingar görs till svensk- och matematikämnets didaktik.


Den lustiga lilla gubben och rymdvarelserna Nomi Cohen (2012) ISBN 9789144086729 Den lustiga lilla gubben och rymdvarelserna är en fristående fortsättning på Den lustiga lilla gubben. Precis som i första boken måste du här lösa räknegåtor för att ta dig framåt i sagan som denna gång bl a handlar om busiga katter, rymdvarelser och väldigt många pannkakor. Passar för räknesugna barn 5–9 år.


Mattelekar för förskola och F-klass Rae Pica (2012) ISBN 9789173152914 I Mattelekar för förskola och F-klass går leken hand i hand med matematiken. I 97 olika aktiviteter får barnen med hjälp av lek, musik, ramsor och rörelser stifta bekantskap med grundläggande matematiska begrepp. Författaren betonar sambandet mellan matte, motion och musik. Barnen får möjlighet att lära med hela kroppen och med alla sinnen. Basen i övningarna är hela tiden barns inbyggda lust att leka. Lekarna är sorterade under sex matematiska områden: kvantitativa begrepp, att känna igen siffror, räkning, ett till ett-förhållande och mätning, enkel geometri, ordningsföljd och mönster samt att räkna. Inom varje område får pedagogen förslag på ett stort antal aktiviteter, sorterade från enklare till svårare nivå. Många övningar går att göra helt utan material, de övriga kräver endast enkel utrustning som oftast finns till hands.


Teknik & matematik i förskola och förskoleklass Tidningen Förskolan (2012) ISBN 9789197902380 Har du tänkt på hur mycket teknik och matematik som redan finns i förskolans vardag? Vad matematik är för de allra yngsta? Och hur man kan utveckla matematik och teknik i förskoleklassen? Här hittar du exempel på hur du kan utmana och inspirera barnen genom att fånga lärandet i stunden.


Mattemusik – en metod för ämnesintegrerat lärande Andreas Ebbelind & Bitten Löfgren (2010) ISBN 9789125090257 Mattemusik är en arbetsmetod årskurs F–3 som har utvecklats av matematikläraren Andreas Ebbelind och musikläraren Bitten Löfgren. Genom att arbeta samtidigt med matematik och musik får barnen tillfälle att lära sig med alla sinnen. När de sjunger och dansar till sången “Treans vals”, lär eleverna till exempel känna valsens taktart (tre-takt) samtidigt som de genom sångtexten repeterar in treans tabell på ett lekfullt sätt. Och kunskapen upplevs med hela kroppen, vilket gör att den blir mycket lättare att minnas. Boken kan användas av matematik- och musiklärare som vill samarbeta, men även av pedagoger som på egen hand vill hitta en ny och fördjupande infallsvinkel på sitt eget ämne. Och man behöver inte kunna spela och sjunga för att kunna jobba med mattemusik. Till boken finns en cd-skivan Mattelåtar med de 34 mattesångerna, både med och utan sång (beställs separat).


Tal: och de fyra räknesätten Håkan Sollervall (2007) ISBN 9789144045276 Denna bok riktar sig till dig som är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik. Den är särskilt skriven med tanke på att kunna användas inom svensk lärarutbildning. Genom metodisk variation mellan matematikens olika representationsformer erbjuds du många spännande infallsvinklar och sätt att arbeta med talen och de fyra räknesätten. Hur resonerar och tänker barn om de fyra räknesätten?


Hur långt är ett äppelskal? Annika Persson & Lena Wiklund (2007) ISBN 9789147053582 Författarna berättar om de möjligheter till lekfullt och meningsfullt lärande som ryms inom förskoleklassen som skolform, och om det tematiska arbetssätt som blivit deras drivkraft och skänkt mening år deras pedagogiska arbete. Två delar beskrivs mer ingående. Den ena är matematik och den andra är språk och språkutveckling.


På tal om matte i förskoleklassens vardag Kristin Dahl & Helen Rundgren (2004) ISBN 9789125040030 Matematiken i skolan håller på att förändras. Spännande tankar och nya synsätt börjar ta form, både i debatten och ute i skolorna. Enligt läroplanerna ska matte finnas med hela vägen från förskola till gymnasium. Den här boken koncentrerar sig på matten i sexåringarnas förskoleklass. På tal om matte är upplagd som en dag i förskoleklassen. På så sätt kan matematiken komma in i allt det man ändå ska göra varje dag – på väg till förskolan, när man kommer dit, vid samlingen, fruktstunden, som lekar inne och ute. Och mycket mer. I nästan allt är matte inblandat! Boken beskriver enkla och lekfulla aktiviteter som kan fånga upp matematiken i vardagen och göra matte till något lustfyllt. Matte blir till exempel att sortera, klassificera och para ihop, att mäta och väga, att se och beskriva symmetrier, mönster och proportioner. Och i sin tur kan detta arbetssätt ge upphov till samtal om form, storlek, siffror, tid, planering, pengar, avstånd, perspektiv, lägesord och antal. På tal om matte vänder sig i första hand till pedagoger i förskoleklasser, men kan även användas i årskurs 1–3.


Matematik från början, NämnarenTema 4 Karin Wallby, Göran Emanuelsson, Bengt Johansson, Ronnie Ryding & Anders Wallby (red) (2000) ISBN 9188450201 Hur blir barns första möte med matematik till en upplevelse som ger förutsättningar för en positiv och lustfylld fortsättning? Hur får man eleverna att bli vetgiriga och nyfikna och få tilltro till sin egen förmåga? Barns första erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande betydelse för deras fortsatta lärande. I den inledande undervisningen grundläggs barns inställning till matematik och även deras uppfattning om det egna lärandet och kunnandet. Matematik från början tar upp tidiga möten med matematik och beskriver erfarenheter och hur de kan utformas. Erfarna forskare och lärare ger både teoretisk bakgrund och praktiska exempel. Boken tar sin utgångspunkt i kursplaner och läroplaner och visar hur förskola, förskoleklass och tidiga skolår kan ge spännande och fängslande matematikaktiviteter och utveckla barns lärande. Författarna lyfter fram variationen i barns erfarenheter och tänkande och ger många exempel på hur deras tankar och idéer kan tas tillvara. Exempel ges också på hur matematik i omvärlden kan synliggöras och ge upphov till spännande upptäckter, även för små barn. Matematik från början stimulerar till erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, till kompetensutveckling och vidare studier. Boken kan användas vid egen förberedelse och planering, vid diskussioner i personalgruppen och arbetslaget, vid fortbildning och grundutbildning. Genom att boken visar hur man kan arbeta praktiskt i det egna klassrummet och dessutom ger den bakomliggande teoretiska kunskapen fyller den ett länge känt behov inom svensk matematikdidaktisk utbildning för mycket unga elever. Matematik från början är uppdelad i följande kapitel:

 • Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande, Ann Ahlberg
 • Att utveckla små barns antalsuppfattning, Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
 • Lekens lustfyllda lärande, Elisabet Doverborg
 • Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik, Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
 • Att skapa möjligheter att förstå, Ingrid Olsson
 • Matematik och språk, Görel Sterner
 • En rik litteraturlista med hänvisningar till Nämnarenartiklar samt annan svensk och utländsk matematikdidaktisk litteratur avslutar boken.

För prisuppgift och beställning >>


Ska vi leka matte? Kristin Dahl (1998) ISBN 9789185143252 Mycket av det som Anton och Julia gör är faktiskt rena matten. De hoppar hage, målar clowner, gör godis och leker gissningslekar. De hjälper varandra att hitta lösningar. För ibland är matte lite finurligt. Men det är ju det som är spännande också. Kristin Dahls tredje mattebok vänder sig till barn från sex år och uppåt. Perfekt för familjen att leka tillsammans.


Innehåll: Görel Sterner
Innehåll: Rose-Marie Wikström