Förskola

 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställninga
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Förskolans läroplan

Guide och webbinarium om förändringarna i Lpfö 18
Reportage från förskolor

Små barns matematik – en modell för kompetensutveckling

Här beskrivs ett exempel på en modell för kompetensutveckling i matematik i förskolan. Till boken Små barns matematik finns en studiehandledning och en kursplan som innefattar tio studiecirkelträffar. (En uppdatering pågår där studiehandledning och kursplan anpassas till den reviderade boken.) Materialet vänder sig framför allt till lärare som undervisar i förskolan. Kompetensutvecklingsmodellen har sin bakgrund i ett utvecklingsprojekt som NCM genomförde i samarbete med förskollärare och deras barngrupper 2003/04. Avsikten med projektet var att vidga och fördjupa det kunnande i matematik och matematikdidaktik som lärare har för att ta till vara och utmana förskolebarns intresse, uppfattningar och idéer med fokus på matematik. Projektets mål var bland annat att:

 • uppmärksamma barns möte med matematik och betydelse för fortsatt lärande
 • ge kompetensutveckling kring hur barns kunnande iakttas, analyseras och utvecklas
 • stödja arbetslag kring hur barns kunskapsutveckling kommuniceras
 • visa matematikens spännande, kreativa, utvecklande sidor – även för föräldrar
 • uppmärksamma lekens betydelse för lärandet
 • se hur lärares syn på matematik, på eget och på barns lärande i matematik utvecklades.

Boken visar hur spännande och engagerande olika begrepp, representationer och problemställningar i matematik är för små barn.

Här kan du beställa boken …

Nämnarenartiklar med direkt anknytning till förskolan

Här har vi listat artiklar om matematik i förskolan. Först har en serie artiklar med information om den förtydligade läroplanen samlats. Därefter följer artiklar i kronologisk ordning med de senaste längst upp. Nämnarens artiklarna publiceras i fulltext efter ett år och kan då fritt laddas ner. Nyare artiklar kan endast läsas i pappersform.
De kan själv söka vidare i Nämnarens artikeldatabas >>
Prenumeration >>


Matematik på lilla kontoret
Maria Ahlgren & Karin Andersson 2020:2 s 3-6
I Nämnarens artikelserie Mattetalanger görs nu ett besök på en förskola. För att tillgodose ett barns behov av betydligt större utmaningar i sitt möte med matematik under gemensamma samlingar i barngruppen utvecklade pedagogerna ett nytt arbetssätt. Förändringarna visade sig även gynna andra barn och finns därför fortsatt kvar på förskolan.


Räkna upp och räkna ut – taluppfattning och aritmetik i förskolan
Camilla Björklund 2019:3, s 3-5
Innebörden av de räkneord som barn använder kan vara distinkt olika. Författaren vill problematisera detta för att visa att det dels är skillnad på att räkna upp och att räkna ut, dels att förskolan kan och bör arbeta med båda innebörderna tillsammans med barnen.


Vad som är lagom i sagan om Guldlock och de tre björnarna
Camilla Björklund & Hanna Palmér 2019:2, s 3-7
I förskolan används ofta sagor för att barn ska ges möjlighet att upptäcka och lära matematik på ett intressant sätt. Guldlock är ett exempel på en sådan saga. I den här artikeln diskuterar författarna vilken matematik som synliggörs i sagen och vilka möjligheter och svårigheter som kan uppkomma när sagan används som inramning för förskolans matematikundervisning.


Mäta och utforska tid i förskolan
Marita Lundström 2019:1, s 3-7
Att förstå olika aspekter av tid anses svårt för yngre barn. Mätningar innebär att jämföra storheter och att egenskaper hos föremål kan mätas och beräknas. Därför kan mätning av tid upplevas som mer abstrakt än att exempelvis mäta längd eller volym. I artikeln ges exempel på när barn i olika förskolar utmanas att utforska tid i lek och i samtal med andra barn och vuxna.


Skoj med tvättsvampar!
Rimma Nyman 2018:3 s 3-6
Författaren beskriver en didaktisk situation som hon har genomfört tillsammans med en grupp 3-5-åringar i förskolan. Färgglada och mjuka tvättsvampar användes så att förskolebarnen gavs möjlighet att upptäcka, beskriva, konstruera och generalisera upprepade mönster.


Uppslaget 205 – En halv kubikmeter
Redaktionen 2019:1 s 32-33
Hur stor är en kub som rymmer en halv kubikmeter vatten?


Ska vi kortleka?
Nina Holm 2017:3 s 3-5
Förskolebarn i Karlstad får träffa sagoboksfiguren Kurran i skogen och bland annat spela kort med henne. Genom lekarna övas såväl samarbete som matematiska begrepp.


Strumpor, symboler och strukturer – algebra i förskolan och i förskoleklassen
Maria Alkhede & Camilla Björklund 2017:1 s 3-9
Matematik har sedan revideringen av förskolans läroplan varit ett framträdande innehåll i förskolan, men målet för lärande och hur undervisningen iscensätts är en öppen fråga. Författarna tar algebra som exempel på matematikinnehåll i förskolan och förskoleklassen och menar att det är viktigt att först närma sig innehållet och fråga sig vad algebra innebär för yngre barn, för att vidare
förvalta och utveckla deras begynnande färdigheter.


Tärningar och astragaler
Per Berggren & Ellinor Isaksson 2016:4 s 5-7
Per Berggren beskriver här en lektion om sannolikheter i förskoleklass där ett spännande arbete växte fram. Klassens lärare Ellinor Isaksson stod för merparten av de idéer som användes i undervisningen.


Matematikutveckling i förskoleklassen
Glittmark, Magnusson, Olsson & Terner 2016:3 s 34-38
Som en konsekvens av att elever som får intensivundervisning i åk 9 visar stora brister i taluppfattning satsar Varbergs kommun på kompetensutveckling för lärare i förskoleklass. Tidiga insatser borde ge bättre grundkunskaper.


Matematik i soffan – kombinatorik i förskoleklass
Jorryt van Bommel & Hanna Palmér 2016:3 s 15-20
Intressanta elevsamtal uppstår när olikfärgade björnar ska kombineras. Ett systematiskt utforskande i en välkänd kontext leder till resonemang och argumentation i arbetet. Elevernas egna dokumentationer visar att de både använder och går mellan olika representationsformer.


Den matematiska vägen från förskola till skola
Ulrika Hessvall & Lisa Hultman 2016:2 s 11-12
Artikelförfattarna som arbetar på Varnhemsskolan i Skara kommun har fått möjlighet att följa barngrupper från förskola och förskoleklass in i skolan. Det har gett dem möjlighet att redan i tidiga åldrar presentera matematik som ett roligt och spännande ämne. Barnen utvecklar en positiv attityd till matematik när fokus i arbetet ligger på meningsfullhet och begriplighet.


Tänka, räkna och resonera i förskoleklass
Görel Sterner 2015:3, s 20-24
Här beskriver artikelförfattaren ett utvecklingsarbete som har resulterat i en guide för lärare som undervisar matematik i förskoleklass.


Broar på Hästhovens förskola
Nämnarens redaktion 2014:4, s 34–36
På Matematikbiennalen i Umeå 2014 presenterades ett utvecklingsarbete kring matematik och språkutveckling genomfört på Hästhovens förskola i Skövde. Rubriken var Matematik, språk och tänkande hand i hand. Nämnarens redaktion uppmärksammades på detta arbete. Vi blev nyfikna och ville veta mer. Under ett besök på förskolan berättade lärarna om sitt arbete med att utveckla barnens resonemangsförmåga och tänkande. Barn behöver tillgång till flera representationer för att kunna testa och uttrycka sina tankar och idéer. Med stöd av laborativt material, bilder av olika slag, diagram mm får barnen tillsammans med lärare och kamrater pröva hur matematiska begrepp och samband kan uttryckas och förstås på olika sätt.


Blöjbytets möjligheter
Jenny Henriksson 2014:1, s 34–36
Vad ryms för matematik i dialogen mellan förskolebarn och pedagog under ett blöjbyte? Här för vi ta del av en undersökning av de små barnens matematik.


Föräldrars betydelse för förskolebarns matematiklärande
Elisabeth Doverborg 2013:3, s 3–6
Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga. I sin lek strävar de efter att upptäcka och förstå sin omvärld. För att ge föräldrar idéer och uppslag om hur de kan stödja och utmana sina barn att upptäcka den matematik som finns i deras vardag har broschyrerna “Barn och matematik” arbetats fram.


Barn möter matematik i leken
Anna Kärre 2013:2, s 3–5
I artikeln ger en förskollärare exempel på hur hon och hennes kollegor använder barnens spontana lek för att uppmärksamma dem på matematik genom att ställa nyfikna och utmanande frågor. Att fånga dessa tillfällen, utan att ha planerat dem i förväg, kräver kunnande om förskolans matematik.


Ingalunda – inte bara en ö
Anna Hedlund 2013:2, s 6–10
På Svejserdalens förskola är de estetiska lärprocesserna centrala delar i verksamheten. Under ett helt år fick boken “Tre droppar regn” ge inspiration till avdelningen Kullerbyttan, där det fanns barn i åldrarna 3 till 6 år. Barnen lekte och byggde med utgångspunkt från en av bilderna i boken. De använde sina kroppar för att skaffa sig erfarenheter av rum, läge och avstånd. När de ritade och byggde fick de uppleva att vi kan betrakta något ur olika perspektiv.


Matematik för förskolebarn – idéer och material från Norge
2013:1, s 3–5
I Trondheim finns NCM:s norska motsvarighet, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Här tittar vi närmare på vad som finns under webbplatsens flik “Barnehage”. Förutom information om Rammeplan for barnehagen, motsvarigheten till vår Lpfö98, finns mycket annat att ta del av. Det finns häften som är direkt riktade mot barngrupper i förskolan och som kan laddas ner i sin helhet. Det presenteras också material som tar upp utomhusmatematik, vilket innehåll en matteklubb för 5-åringar kan ha, en översikt med tio appar som provats i en barngrupp med tillhörande kvalitetssäkringsschema och hur barnlitteratur kan användas i barns matematiklärande.


Matematikkarusell och matematikverkstad
Anna-Karin Frelin & Camilla Proos 2012:4, s 7–9
På matematikbiennalen i Umeå 2012 fick två lärare från Lövsta förskola i Östersund stipendium för som idéutställning “Matematikverkstad i förskolan”. Juryns motivering löd: “Utställningen tar upp ett område som är särskilt aktuellt och visar en i läroplanen förankrad matematikkarusell som kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i matematikinlärningen.”


Hedda mäter
Ola Helenius 2012:2, s 9–12
Barn lär sig mäta när de deltar i sammanhang där mätning har en central roll. Att mäta växter som växer är fascinerande. I artikeln möter vi Hedda som tar hjälp av vinkelhake, linjal, tumstock och kartongark när hon ska mäta sina växter och dokumentera tillväxten.


Med kartor från det lilla rummet till den stora världen
Anette Brown 2011:4, s 4–9
Här beskrivs ett temaarbete med syftet att barnen på ett lustfyllt och lekfullt sätt skulle få möjlighet att utveckla sin rumsuppfattning och sin förmåga att orientera sig inomhus och i den närmaste omgivningen. Arbetet genomfördes med en grupp med sju 4 – 5-åringar. Med hjälp av olika kartor fick de upptäcka och utforska sin närmiljö och reflektera över avstånd mellan olika platser och objekt. Arbetet innebar också att barnen fick erfarenheter av två- och tredimensionella perspektiv.


Ma A på förskolan
Linda Jarlskog 2011:3, s 46–50
Små barn behöver uppleva att de kan förankra tidiga möten med matematik i sin egen värld. Även gymnasieelever behöver uppleva att undervisningen känns relevant för dem. Här berättar en gymnasielärare hur hon låter sina elever prova matematikaktiviteter tillsammans med barn under sin praktik i förskolan.


Antalet barn vid varje bord
Gunilla Thorén 2011:1, s 40–43
Genom att använda en daglig rutinsituation som att duka till lunch har vi i förskolan en möjlighet att utveckla och utmana barns matematiska tänkande och lärande. Gunilla Thorén har i sitt fördjupningsarbete fokuserat på barns förståelse för antal och som ett exempel ska vi följa två flickor i femårsgruppen, Therese och Rinesa, när de hjälper till att duka. När Therese och Rinesa tillsammans med läraren tog reda på hur många de skulle duka till fick de tillfälle att diskutera och sätta ord på sina tankar.


Antalet prickar på en tärning
Anna Hedlund 2011:1, s 38–39
På avdelningen Kullerbyttan är barnen mellan tre och sex år. De arbetar med sagan som utgångspunkt för barns lärande och använder handdockan som ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel. I år har de arbetat med Herr Pinnemans äventyr av Julia Donaldsson. Sagan, leken och handdockan blir den röda tråden som ger gemensamma upplevelser att arbeta vidare utifrån. I det här arbetet spelar handdockan Saga en viktig roll, tillsammans med en tärning.


Snart, om en minut, nästa år
Camilla Åslund 2010:4, s 8–11
Vad betyder tid för barn i förskoleåldern? Hur kan vi vidga och utveckla barns förståelse av olika tidsbegrepp? Här beskrivs hur de dagliga samlingarna kring ett konkret årshjul kompletteras med lockande uppdrag från Pippi Långstrump i ett längre temaarbete kring tid.


Den är rund runt hela – konstruera och förklara med Pinneman
Monica Kable 2010:3, s 28–33
Tillsammans med barn i åldrarna 5–6 år på avdelningen Guldgruvan har Monica Kable arbetat med sagan Herr Pinnemans äventyr och former som cirkel, rektangel, kvadrat, triangel cylinder, klot och kon. Handdockan Herr Pinneman har en magisk påse med föremål som har geometriska former som han undan för undan presenterar för barnen. Herr Pinneman gav barnen små uppdrag och problem att lösa. De fick undersöka, jämföra, beskriva och resonera om formers egenskaper. Vad är lika? Vad skiljer formerna åt?


Morötter i Bergasalen
Görel Sterner
På förskolan Gläntan i Skövde startade man ett utvecklingsarbete om förskolans matematik, som vi berättat om tidigare. I denna artikel berättas om hur en påse nyupptagna morötter inspirerat till undersökningar kring uppdelning av tal och relationer mellan tal.

Föräldrabroschyrer

I samband med produktionen av boken Familjematematik, togs det i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling fram tre broschyrer, Barn och matematik och de har senare uppdaterats. En broschyr vänder sig till föräldrar med barn i förskoleklass. Broschyrerna ger exempel på hur barn upptäcker matematiken i det vardagliga livet och hur föräldrar som ser barnets nyfikenhet och lust att förstå kan stimulera deras lärande.
Läs mer om broschyrerna >>

Litteratur för förskolan

I denna lista har litteratur med särskild relevans och intresse för lärare som arbetar med barn i förskolan samlats.

Matematikundervisning i förskolan
Camilla Björklund & Hanna Palmér (Augusti 2018)
ISBN 9789127822580

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande?

Den här matematikdidaktiska grundboken för förskolan har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upptäcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande roll att spela. Boken ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:

   • matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn,
   • hur barn tänker och resonerar matematiskt,
   • hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.


Lyft fram matematiken – Resonemang, problemlösning och begrepp
Anna Kärre & Anette de Ron (2016)
ISBN 9789127445512

Barnen använder ofta matematik i sin lek och vardag, som när de till exempel ägnar sig åt sortering och undersökning av material. Men för dem är det inte alltid en medveten handling som de kan sätta ord på. Därför behöver du som pedagog vara nyfiken på och bli medveten om matematiken för att kunna lyfta fram den och utmana barnen. I läroplanen för förskolan finns förskolans uppdrag i matematik med som fyra mål. I den här boken beskriver och tydliggör författarna dessa mål med praktiska exempel för att ge dem ett mer konkret innehåll. De vill inspirera och ge vägledning i hur du som pedagog med nyfikenhet och kunskap kan upptäcka matematiken och dess möjligheter till ett lustfyllt lärande.

Små barns matematik – undervisning och lärande
Elisabet Doverborg, Ola Helenius, Görel Sterner & Karin Wallby (red) (2016)
ISBN 9789185143290

Små barns matematik – undervisning och lärande är en reviderad version av boken Små barns matematik – erfarenheter från ett pilotprojekt som gavs ut av Ncm 2006. Baserat på senare års forskning och med hänsyn till omfattande förändringar av styrdokument för förskola och skola har vi tagit fram denna nya bok. Boken handlar om hur små barn utvecklar begrepp och tänkande i matematik och om hur vuxna i barnens närhet kan stödja och hjälpa dem i denna process. Den innehåller exempel och beskrivningar av arbeten som har gjorts tillsammans med barn.

Beställningsformulär >>
Skolans och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik
Anette Jahnke (2016)
ISBN 9789144110943

Det finns idag en uppsjö av material som lärare kan använda när de undervisar i matematik. I Skolans och förskolans matematik finns endast ett fåtal aktiviteter för undervisning beskrivna. Istället är ambitionen att ta ett steg tillbaka och undersöka aktiviteternas syfte. Vad är matematik? Vad innebär det att behärska matematik? Är skolans matematik användbar?
Skolans och förskolans matematik i relation till vetenskapens och yrkeslivets matematik och barns spontana matematik i vardagen synliggörs. Att behärska matematik handlar nämligen inte bara om att uppvisa förståelse, färdigheter eller förmågor, utan grundar sig på en oformulerad ”tyst kunskap” som skapas i den praktik vi befinner oss i.

Boken vänder sig till alla kategorier av lärare som undervisar, eller kommer att undervisa, i matematik – från förskola till gymnasieskola och vuxenutbildning.
Genom bokens fem essäer ges lärare möjlighet att utveckla sin praktik och reflektera över sin kunskapssyn. Som stöd för detta finns diskussionsfrågor för att pröva väckta idéer mot kollegor, kurskamrater och elever.
Matematikdidaktik i förskolan
Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Heaney & Anna Wernberg (2016)
ISBN 9789140691316

Vad är matematik i förskolan? Hur kan man väcka barns nyfikenhet på matematik? Författarna visar hur man kan utgå från det som barn redan vet och kan, och utifrån ett sådant förhållningssätt arbeta med olika matematiska aspekter i förskolan. I boken ges ett särskilt perspektiv på matematikdidaktik i förskolan, där barnet och leken sätts i centrum. Författarna problematiserar de matematiska målen i förskolans läroplan med hjälp av Alan Bishops sex kulturhistoriska matematiska aktiviteter: leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna. Dessa aktiviteter beskriver hur matematik skapas och används i alla mänskliga kulturer. Genom en förståelse för hur dessa aktiviteter fungerar kan man förverkliga de matematiska målen i förskolans läroplan och samtidigt utveckla lekfulla, matematiska barn.


Rutan och Randan
Linda Palm (2015)
ISBN 9789185143252

Rutan och Randan består av fem berättelser med matematiskt innehåll. Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. I varje bok finns reflekterande frågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet. Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, till exempel som en introduktion av ett matematiskt område. Böckerna tar upp områdena sortera, mängd, mätning, mönster och läge.De yngsta barnens matematik
Camilla Björklund & Karin Franzén (2015)
ISBN 9789147111664

Vad innebär matematik och att matematisera för Alex, Intira, Hugo, Sara och andra ett-, två- och treåringar i förskolan? Det vill författarna till De yngsta barnens matematik lyfta fram och diskutera.
Den svenska förskolan är en pedagogisk verksamhet med en egen läroplan där matematik är ett tydligt framskrivet målområde. De yngsta barnen i förskolan ska därför erbjudas möjligheter att utveckla sin förståelse för matematik. Vardagen erbjuder oändliga möjligheter till detta, men möjligheterna måste synliggöras av kompetenta och kunniga pedagoger. Boken fokuserar särskilt tre områden: pedagogens professionalitet, barnens matematik och lärande miljöer.
Läs mer >>


Hur många djur?
Susanna Engström (2015)
ISBN 9789186599508

Hur många djur? väcker intresse för att tänka och formulera sig matematiskt. Här stimuleras barnet att dra egna slutsatser med hjälp av den information som finns i bilderna tillsammans med sina egna förkunskaper. Dina svar och funderingar kanske inte är de samma som bokens. Det gör inget. Det finns många riktiga svar. Det viktiga är att få samtala, räkna och fundera tillsammans!


Matte på burk – en arbetsmetod för förskolan
Annika Thisner (2015)
ISBN 9789198070484

I Matte på burk beskrivs hur man kan arbeta med tolv burkar – en för varje antal 0–10 och en som utgår från sången ”En liten båt blir ofta våt” som de flesta förskolebarn kan. Burkarna kan användas på olika sätt utifrån barnens ålder och kunskapsnivå, och öppnar vägen till en mängd lekfulla matteaktiviteter. De ger även språklig träning eftersom det till varje burk finns ramsor och sånger att arbeta med. Matematik i förskolan handlar inte i första hand om siffror och räkning, utan om att i lekens form sortera, träna taluppfattning och lära sig grundläggande begrepp som större/mindre, först/sist, framför/bakom osv. Och inte minst viktigt: att väcka nyfikenheten och få syn på det roliga i matematiken.

Själva matteburkarna finns i form av två materialsatser som beställs separat.


Hur många barn?
Susanne Engström (2014)
ISBN 9789144105833

Boken Hur många barn? vill väcka barnets intresse för att tänka och formulera sig matematiskt. Här får barnet dra egna slutsatser genom att använda sig av bildernas information tillsammans med sina befintliga förkunskaper. Svaren och tankarna du får kanske inte stämmer med det som boken visar. Det gör inget. Det finns många riktiga svar. Det viktiga är att ni samtalar, räknar och funderar tillsammans!


Hur många har du?
Susanne Engström (2014)
ISBN 9789186599508

Hur många har du? väcker intresse för att tänka och formulera sig matematiskt. Här stimuleras barnet att dra egna slutsatser med hjälp av den information som finns i bilderna tillsammans med sina egna förkunskaper.
Dina svar och funderingar kanske inte är de samma som bokens. Det gör inget. Det finns många riktiga svar. Det viktiga är att få samtala, räkna och fundera tillsammans!


Mattesånger
Kulturverkstan (2014)

Hur lång är en ko? Orkar djungelmyran äta upp en fjärdedels banan? Vilka är Tiokamraterna som alltid håller ihop? På ett lekfullt sätt får vi möta grundläggande matematiska begrepp och reflektera över tid och rum i sällskap med barnmusikduon Smultron & Sång.I Mattesånger kan vi sjunga och följa med i lätta rörelser.

Boken (med CD ) innehåller sångtexter, rörelsetips och inspirerande bilder. De specialskrivna sångerna är lämpliga att använda i förskola, förskoleklass och grundskolans lägre årskurser. Alla sångerna är skrivna av musikern och läraren Bosse Sjöbom.


Att undervisa barn i förskolan
Elisabet Doverborg, Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson (2013)
ISBN 9789147111329

Författarna presenterar ett antal konkreta principer som är viktiga för att förskollärare ska kunna stötta barns lärande och utveckling. De utgår från förståelsen att lärande och utveckling handlar om att urskilja och skapa mönster som också fungerar bortom här-och-nu-situation. Principerna stöds av empiri från skilda forskningsstudier som fokuserar olika innehållsfält. Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma förskollärare.


Vad räknas i förskolan? Matematik 3–5 år
Camilla Björklund (2013)
ISBN 9789144084886

I Vad räknas i förskolan? beskriver författaren grundläggande förmågor i matematik som barn utvecklar i samspel och kommunikation med andra. Boken bygger på den internationella forskningen inom området och ny praxisnära forskning från nordisk förskoleverksamhet. Autentiska exempel från verksamheten varieras med teoretiskt förankrad diskussion i syfte att ge läsaren stöd för sin professionsutveckling. Med ökade kunskaper om matematiska förmågor och färdigheternas grunder har lärare en större beredskap att möta och stödja varje barns lärande och utveckling.

Läs mer >>Lekfull matematik i förskolan
Anna Kärre (2013)
ISBN 9789198084948

Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den! Med läroplanens mål i fokus vill Anna Kärre inspirera andra pedagoger att utveckla sitt matematikarbete. Hon beskriver hur hon och hennes kollegor har gått från skepsis till lustfyllt lärande, och hur de nu fångar upp barns matematiska funderingar mitt i vardagsrutinerna. I Lekfull matematik i förskolan går hon också igenom matematikens olika områden och ger konkreta exempel på hur barnen i hennes förskola utforskar ämnet.

Läs mer >>


Matematik för alla Aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass
Tilly Kajetski & Minna Salminen (2013)
ISBN 9789144085272

Syftet med boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskoleåldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla. Matematiklärandet kan främjas genom att utnyttja barns naturliga sätt att agera. Under förskoletiden uppnår barn goda matematiska färdigheter om de vuxna vet hur de förmatematiska färdigheterna är uppbyggda och om de arbetar systematiskt. I aktiv matematikundervisning används olika redskap på ett mångsidigt och målinriktat sätt. Det ger barnet stöd för det individuella lärandet. De sex matematiska aktiviteter som har beskrivits av Alan Bishop återfinns i bakgrundstexterna till förskolans reviderade läroplan. I denna bok ges konkreta exempel på hur aktiviteterna kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. Varje aktivitet är också beskriven med en kort inledande text. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskoleklass.


Aktivitetskort för förskolan i matematik
Marie Ahnstedt & Anna Kraft (2013)
ISBN 9789127429437

Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt matematiskt innehåll. De kan också användas till spontana aktiviteter du ska kunna rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. På ena sidan av kortet finns aktiviteten som ska genomföras i barngruppen beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och det finns bilder på kortet som förstärker innehållet. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här står det vilket övergripande mål aktiviteten har och med vilka metoder aktiviteten ska genomföras. Det finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska göras och vilket material som behövs.

Korten levereras i en låda, sorterade efter de matematiska områdena mängder och tal, mätning, rum och läge samt former och mönster. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området.


Förskolans matematik
Elisabet Doverborg m fl (red) (2013)
ISBN 9789185143238

NämnarenTema 9 behandlar förskolans matematik. Artiklarna är samlade under rubrikerna leka, räkna, mäta, lokalisera, konstruera och förklara. Dessa sex matematiska aktiviteter har beskrivits av Alan Bishop och återfinns i bakgrundstexterna till förskolans reviderade läroplan. I denna bok ges konkreta exempel på hur dessa aktiviteter kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. Varje aktivitet är också beskriven med en kort inledande text.

Beställ boken >>


Lärplatta och matematik Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass
Erika Olsson (2013)
ISBN 9789186611590

Surfplatta, lärplatta eller läsplatta? I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.

Läs mer >>


Skapande förskola – matematik
Camilla Grieg (2013)
ISBN 9789144089294

Skapande förskola – matematik är full av kreativa och praktiska aktiviteter som stimulerar till matematiska reflektioner i den dagliga verksamheten i förskolan. Boken innehåller en mängd förslag på hur vi på ett medvetet sätt kan kombinera lek och lärande, utan att det sker på bekostnad av den fria leken.

Läs mer >>


Matematik i förskola och förskoleklass
Bo Johansson (2013)
ISBN 9789189040809

I boken presenteras talradsteorin med anpassning till undervisning i förskola och förskoleklass. Det finns en sammanställning av aktuell forskning på området och en beskrivning av rötterna till dagens uppfattningar om hur den tidiga undervisningen i matematik ska bedrivas. Förslag finns till övningar i talserie och siffror.


Teknik & matematik i förskola och förskoleklass
Tidningen Förskolan (2012)
ISBN 978-91-9790-238-0

Har du tänkt på hur mycket teknik och matematik som redan finns i förskolans vardag? Vad matematik är för de allra yngsta? Och hur man kan utveckla matematik och teknik i förskoleklassen? Här hittar du exempel på hur du kan utmana och inspirera barnen genom att fånga lärandet i stunden.

Läs mer >>


Hur många plommon ryms i Majas mage?
– matematikundervisning i förskolan
Britta Olofsson (2012)
ISBN 9789197902366

Matematik handlar om allt från att klättra i träd till att sätta på sig ett par fingervantar. När barnen i förskolan sorterar, räknar och jämför, växer deras kunskaper kring olika matematiska begrepp.

Läs mer >>


Den lustiga lilla gubben
Nomi Cohen (2012)
ISBN 9789144088044

Ingen vanlig räknesaga! Här gäller det att hänga med och räkna ut vilket uppslag man ska bläddra till. Annars blir sagan en helt annan saga, eller ingen saga alls …

Du börjar läsa sagan på första sidan, men sedan ska du bläddra till det uppslag vars siffra du får genom att svara på räknegåtan. Fortsätt så genom hela boken. Om du kommer tillbaka till ett uppslag du redan läst, eller om det bara finns ett stort frågetecken, så har du räknat fel någonstans och får börja om från början igen.


Roligt med former
Kathy Charner (2012)
ISBN 9789173153102

Roligt med former innehåller 95 aktiviteter där grundtanken är att stimulera barnens intresse för enkel geometri. De är utformade för att hjälpa barnen att utveckla sin lust för lärande och samtidigt ge de kunskaper och färdigheter som alla barn behöver under kommande förskole- och skolår. Leklust och skaparglädje är den gemensamma nämnaren för övningarna, vare sig det handlar om att bli en ”figurdetektiv” eller lära sig en ny kvadratsång …

Aktiviteterna är uppdelade i olika avdelningar, som t ex bild, drama, utelek, samling osv. Varje avdelning inleds med de enklaste övningarna för de yngsta barnen, och blir sedan successivt mer avancerade. Du som förskolepedagog kommer känna vilken nivå som passar just din grupp. Du kan också välja om ni vill använda ett tema i taget, eller växla mellan olika avdelningar. Aktiviteterna i boken är alla skrivna av förskollärare och personer som själva arbetar med yngre barn.


Mattelekar för förskola och F-klass
Rae Pica (2012)
ISBN 9789173152914

I Mattelekar för förskola och F-klass går leken hand i hand med matematiken. I 97 olika aktiviteter får barnen med hjälp av lek, musik, ramsor och rörelser stifta bekantskap med grundläggande matematiska begrepp. Författaren betonar sambandet mellan matte, motion och musik. Barnen får möjlighet att lära med hela kroppen och med alla sinnen. Basen i övningarna är hela tiden barns inbyggda lust att leka.

Lekarna är sorterade under sex matematiska områden: kvantitativa begrepp, att känna igen siffror, räkning, ett till ett-förhållande och mätning, enkel geometri, ordningsföljd och mönster samt att räkna. Inom varje område får pedagogen förslag på ett stort antal aktiviteter, sorterade från enklare till svårare nivå. Många övningar går att göra helt utan material, de övriga kräver endast enkel utrustning som oftast finns till hands.


Ett och två stå på tå – matematik för de yngsta i förskolan
Else Devold (2010)
ISBN 9789127421530

Ett och två – stå på tå är en praktiskt inriktad bok om hur du på ett lekfullt sätt kan introducera matematik för de yngsta barnen i förskolan. Du får hjälp med att upptäcka och utveckla matematiken i förskolans vardag tillsammans med barnen. Matematiken finns överallt − i barnets eget utforskande av omvärlden, i de gemensamma aktiviteterna med lek, spel och sång, men också i vardagssysslorna som när barnen ska klä på sig och duka bordet.


Matteskatten Matematik i förskolan
Rose-Marie Eriksson (2010)
ISBN 9789140672469

I boken beskrivs ett konkret arbetssätt där barnen får möta matematiken i kombination med utomhuspedagogik, lek och rörelse, utan att det känns skolaktigt. Genom att fånga lärandet i leken kan du som pedagog visa barnen möjligheter och leda dem i deras matematiska utveckling.

Bokens syfte är att ge pedagoger i förskolan kunskap och inspiration till ett lekfullt matematikarbete som känns meningsfullt, utvecklande och roligt för såväl barn som vuxna. Genom arbetssättet ges även föräldrar insyn i verksamheten.


Så mattefrön – matematik i förskolan
Britt-Marie Andersson & Susanne Kowalski (2010)
ISBN 9789162299293

Så mattefrön är en inspirerande bok till dig som vill börja arbeta med matematik i förskolan. Den är fylld med råd och tips samt mängder av matematiska övningar. I slutet av boken finns några sidor med laborativt material att klippa ut och laminera. Matematik är inget enskilt arbete, utan något som följer med barnen hela dagen, i lek, samtal och upptäckter. Med utgångspunkt i läroplanen har författarna inventerat vad i vardagen som har en matematisk struktur som är bra att ta tillvara. I Så mattefrön delar författarna med sig av sina erfarenheter från många års arbete med matematik i förskolan och berättar hur de har gått tillväga för att göra matematiken synlig.


Femma, sexa – det kommer en häxa
Else Devold (2009)
ISBN 97827416437

Femma, sexa – det kommer en häxa är en introduktion till matematiska aktiviteter, spel och lekar i förskolan. I bokens första del presenteras centrala områden för den grundläggande matematikundervisningen: problemlösning, tal- och rumsuppfattning, mätning och geometri. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags lekar, sånger och spel som passar in i förskolans vardag. Många av dem kan med fördel utföras utomhus, så att barnen får springa runt och röra på sig.En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande
Camilla Björklund (2009)
ISBN 9789147015573

Även riktigt små barn har förmågor och färdigheter som är grundläggande för att räknefärdigheten ska utvecklas. I takt med att barnet får fler erfarenheter, och möter en mångfald fenomen och företeelser i omvärlden, utvecklas tänkandet mot en allt mer komplex förståelse av samband som kan beskrivas med matematiska begrepp och symboler. Läraren har en viktig roll i denna utveckling och kan skapa möjligheter men även begränsningar för barns lärande i förskolan.


Bland bollar och klossar matematik för de yngsta i förskolan
Camilla Björklund (2008)
ISBN 9789144050577

Barn möter i dag förväntningar om att de ska lära sig förstå och använda siffror, räknesätt, begrepp och strategier för problemlösning. Men långt innan barnen får undervisning i ämnet matematik tar det matematiska lärandet sin början. Grunderna läggs när det lilla barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler.

Det forskningsmaterial som boken bygger på är ett stort antal episoder hämtade ur aktuell förskoleverksamhet med ett-, två- och treåringar. Med dessa episoder som bas presenterar och diskuterar författaren både hur matematiken ter sig för barnen och hur deras lärande kan utmanas och utvecklas av uppmärksamma vuxna. Boken öppnar för nya upptäckter av matematik i vardagen och väcker diskussion kring den tidiga matematikinlärningen och lärares möjligheter att stödja de yngsta barnens lärande.

Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare och ledare i förskolan, men också till forskare och andra med intresse för små barns lärande i matematik.


Leka och lära matematik ute
Mats Wejdmark & Åsa Molander m fl (2007)
ISBN 9789197910897

Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta, och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge. Boken är på 120 sidor och aktivitetskort ingår.


Alla talar om matte redan i förskolan
Jessica Gottberg & Helen Rundgren (2006)
ISBN 9789125060021

Barn leker spontant med tal och funderar över antal, tid, mängd, störst och först. Men hur skapar man situationer där barnen utvecklas och lär sig något utifrån den nyfikenheten? Vad är egentligen matematik? Var hittar man matten i vardagen, leken och fantasin? I Alla talar om matte redan i förskolan intervjuas elva personer om sin syn på matematiken och hur man kan arbeta med den i förskolan. Utifrån olika synvinklar beskriver här pedagoger, forskare, didaktiker och inspiratörer hur vi kan ge barnen en bra matematisk grund att stå på. Några intervjuade betonar hur viktigt det är med språket, ordförrådet, begreppen och kommunikationen. Andra talar gärna om mönstren, leken och skönheten inom matematiken. I varje kapitel finns ett avsnitt där de intervjuade delar med sig av sina bästa tips. Matematiken finns redan hela tiden runt barnen – men vi vuxna behöver göra den synlig och utmana barnens tänkande.Matematik, teknik och naturvetenskap – teori och praktik i förskolan
Tidningen Förskolan (2002)
ISBN 9789147053582

Det lustfyllda lärandet står i centrum när förskollärare och forskare ger exempel på hur de utvecklat arbetssätt där matematik, teknik och naturvetenskap är i fokus. Genom utmaningar och tillåtande problemlösning får barn förståelse för grundläggande matematiska begrepp och utvecklar tänkandet. Boken innehåller fantasifulla och inspirerande exempel på temaarbeten för yngre barn.Förskolebarn i matematikens värld
Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson (2001)
ISBN 9147049502

Omvärlden är full av situationer och möjligheter till att betraktas och sättas ord på i matematiska termer. För att barn ska få tillgång till dessa begrepp och uppfatta matematiken som meningsfull och lustfylld krävs lyhörda och medvetna pedagoger som själva ser möjligheterna i barnens vardag.

Läs mer >>Matematik från början, NämnarenTema 4
Karin Wallby, Göran Emanuelsson, Bengt Johansson, Ronnie Ryding & Anders Wallby (red) (2000)
ISBN 9188450201

Hur blir barns första möte med matematik till en upplevelse som ger förutsättningar för en positiv och lustfylld fortsättning? Hur får man eleverna att bli vetgiriga och nyfikna och få tilltro till sin egen förmåga?

Barns första erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande betydelse för deras fortsatta lärande. I den inledande undervisningen grundläggs barns inställning till matematik och även deras uppfattning om det egna lärandet och kunnandet. Matematik från början, nr 4 i NämnarenTEMA-serien, tar upp tidiga möten med matematik och beskriver erfarenheter och hur de kan utformas. Erfarna forskare och lärare ger både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Boken tar sin utgångspunkt i kursplaner och läroplaner och visar hur förskola, förskoleklass och tidiga skolår kan ge spännande och fängslande matematikaktiviteter och utveckla barns lärande. Författarna lyfter fram variationen i barns erfarenheter och tänkande och ger många exempel på hur deras tankar och idéer kan tas tillvara. Exempel ges också på hur matematik i omvärlden kan synliggöras och ge upphov till spännande upptäckter, även för små barn.

Matematik från början stimulerar till erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, till kompetensutveckling och vidare studier. Boken kan användas vid egen förberedelse och planering, vid diskussioner i personalgruppen och arbetslaget, vid fortbildning och grundutbildning. Genom att boken visar hur man kan arbeta praktiskt i det egna klassrummet och dessutom ger den bakomliggande teoretiska kunskapen fyller den ett länge känt behov inom svensk matematikdidaktisk utbildning för mycket unga elever.

Matematik från början är uppdelad i följande kapitel:

     • Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande, Ann Ahlberg
     • Att utveckla små barns antalsuppfattning, Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
     • Lekens lustfyllda lärande, Elisabet Doverborg
     • Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik, Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
     • Att skapa möjligheter att förstå, Ingrid Olsson
     • Matematik och språk, Görel Sterner
     • En rik litteraturlista med hänvisningar till Nämnarenartiklar samt annan svensk och utländsk matematikdidaktisk litteratur avslutar boken.

     Beställning >>