Mer om Strävorna -11


Strävorna – inspiration och kompetensutveckling
Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling.
I rutorna kan det finnas olika typer av material, t ex

  • artiklar från Nämnaren
  • aktiviteter & Uppslag
  • webblänkar.

Artiklarna ska exemplifiera, ge nya tankar och idéer om undervisningen. I vissa fall är det beskrivningar av lektionsförlopp och i andra kan det vara resonemang kring förmågor och undervisning. Aktiviteterna och Uppslagen är relativt färdiga att använda. De kan dock behöva anpassas, till yngre eller äldre elever liksom för elever som behöver extra stöd eller extra utmaningar.
För vilka elever passar materialet?
I så stor utsträckning som möjligt ska det i varje ruta finnas något för både yngre och äldre elever, men vi har valt att inte markera för vilken årskurs innehållet passar. När du klickar på en ruta i matrisen kommer du först till en sida där aktiviteterna ligger. Dessa är ordnade så att de som riktar sig mot yngre elever ligger först och de som riktar sig mot elever i gymnasieskolan ligger sist. Det finns inga tydliga gränser och du som lärare måste själv bedöma om aktiviteten kan användas med dina elever, med eller utan anpassning. En tumregel är ändå att du letar uppifrån om du söker efter aktiviteter för yngre elever och nerifrån om du söker aktiviteter för gymnasieelever.
Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna har egna kurs- och ämnesplaner. För att få med dessa skolformer i en matris avsedd för grund- och gymnasieskolan försöker vi anpassa innehållet på elevnivå. Det innebär i praktiken att de elevsidor som är avsedda för elever i särskolans skolformer har en blå ”bubbelrand” högst upp. Tanken är att dessa elevsidor även ska kunna passa för specialundervisning.
Aktiviteter speciellt avsedda för, eller även lämpliga för, gymnasiet finns samlade på en egen sida: Gymnasieaktiviteter.
Strävorna för kompetensutveckling
Strävorna kan användas för kompetensutveckling. Diskutera nya eller gamla aktiviteter och fundera på var i matrisen de skulle passa. Det blir ett konkret sätt att tränga in i kursplanen. De flesta aktiviteter passar förstås i flera olika rutor, och diskussionen kring dem kan vara mycket givande.
Utveckla Strävorna
För att Strävorna ska växa och bli en rik resurs för lärare i det dagliga arbetet behöver vi hjälp. Vi hoppas att ni användare bidrar med era erfarenheter och idéer. Det kan vara helt nya aktiviteter, problem och undervisningsidéer, eller kommentarer till det som redan finns.
Här kan du ta kontakt med oss för att lämna ditt bidrag!

Gå till Strävorna-matrisen …
Gå till Strävornas första-sida …
Innehåll: UD