På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NOMAD sökresultat

 1. NOMAD – 24(3-4), 2019

  Volume 24, No 3-4, November 2019

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Thomas Kaas
  Tilgange til tidlig algebra
  [PDF]

  Peter Hästö and Riikka Palkki
  Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
  [PDF]

  Anna-Maija Partanen and Pieti Tolvanen
  Developing a frame for analysing different meanings of the concept of variable mediated by tasks in elementary-school mathematics textbooks
  [PDF]

  Inger Eriksson, Sanna Wettergren, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman och Torbjörn Tambour
  Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
  [PDF]

  Jenny Fred
  Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
  [PDF]

  Helena Eriksson
  Algebraic thinking and level of generalisation: students’ experiencing of comparisons of quantities
  [PDF]

  Cecilia Kilhamn and Ann-Sofi Röj-Lindberg
  Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
  [PDF]

  Skapad: 2019-11-27 kl. 16:33

 2. NOMAD 24(3-4), 2019

  Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster

  Jenny Fred

  Sammandrag
  Artikelns syfte är att beskriva och analysera vad i olika lektionssekvenser som skapar förutsättningar för att elever ska engageras i ett algebraiskt arbete och därmed urskiljer kritiska aspekter. Artikeln bygger på data från tre forskningslektioner i vilka lärandeverksamhet (learning activity) tillsammans med Radfords arbete om mönster-generaliseringar har utgjort teoretiska utgångspunkter. I analysen har didaktiska principer från lärandeverksamhet samt kritiska aspekter gällande att uttrycka och argumentera för mönstergeneraliseringar fungerat som analysredskap. Resultatet kan bidra till att fördjupa förståelsen gällande på vilka sätt principerna från lärandeverksamhet kan stödja ett etablerande och upprätthållande av ett algebraiskt arbete och därmed möjliggöra för elevers urskiljande av kritiska aspekter.

  Abstract
  The aim of the article is to describe and analyze what in different lesson sequences that creates the conditions for students to be involved in algebraic work and thereby distinguish critical aspects. The article is based on data from three research lessons in which Learning activity together with Radford’s work on pattern generalizations were theoretical starting points. In the analysis, didactic principles of Learning activity along with a few identified critical aspects regarding the ability to express and justify algebraic generalizations served as analytical tools. The result can contribute to deepened understanding of the ways the principles can support the establishment and maintenance of algebraic work enabling students to distinguish critical aspects.

  Jenny Fred
  Jenny Fred är fil lic i matematikämnets didaktik och lärare åk F–6. Hennes forskningsintresse handlar främst om den tidiga algebraundervisningen samt hur och vad i undervisningen som skapar förutsättningar för elevers lärande.

  Skapad: 2019-11-27 kl. 16:21

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!