NOMAD sökresultat

 1. NOMAD 23(2), 2018

  Læreres utbytte av kunnskap om hjernen

  Jan Roksvold

  Sammandrag
  Konkrete klasseromsanvendelser av hjerneforskning har latt vente på seg. I denne oversiktsartikkelen undersøkes det potensielle utbyttet for lærerstudenter ved å kjenne til ulike temaer knytta til hjernens befatning med tall og aritmetikk – uavhengig av hvorvidt slike en-til-en-anvendelser eksisterer eller kan eksistere. Av potensiell verdi for lærere framheves blant annet kunnskap om hvilke vanskeligheter et assosiativt minne forårsaker i forbindelse med aritmetiske tabeller. Med bakgrunn i moderne hjerneforskning belyses ei tallbehandling som kan deles opp i en medfødt ”tallsans” og et kultur- og utdanningsavhengig eksakt tallsystem, hvordan ulike binæroperasjoner behandles på grunnleggende forskjellig vis av hjernen, og hvordan innlæringsstrategi kan påvirke lagringa av aritmetisk kunnskap. Temaer som barnets ”logaritmiske indre tallinje” og dyskalkuli blir også belyst. Jeg konkluderer med at denne typen kunnskap om hjernen vil utvide lærerstudentenes forståelse av det lærende barnet, og dermed kunne påvirke deres praksis.

  Abstract
  Concrete applications of neuroscience to the classroom are yet to be confirmed. The topic of this research article is the potential gains to be had for trainee teachers in knowing about various topics concerning the brain’s processing of numbers and arithmetic – regardless of whether one-to-one applications exist or can exist. Highlighted as potentially valuable to teachers, is knowledge about: the dichotomy between an inborn ”number sense” and a culturally and educationally dependant exact number system; how different binary operations are processed; how learning strategy can affect the encoding of arithmetic facts; the difficulties caused by an associative memory in relation to arithmetic tables; the child’s ”logarithmic inner number line”; dyscalculia, and the neuromyth pertaining to it. I conclude that this type of knowledge will expand trainee teachers’ understanding of the learning child, and thereby possibly in uence their practice.

  Jan Roksvold
  Jan Roksvold er førsteamanuens i matematikkdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsinteresser omfatter anvendelse av funn fra kognitiv psykologi i matematikkundervisning, hjernens befatning med matematikk, samt bruk av matematikkhistorie og historie-fortelling i undervisning.

  Skapad: 2018-08-22 kl. 16:02

 2. NOMAD – 23(2), 2018

  Volume 23, No 2, June 2018

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Jens Højgaard Jensen and Uffe Thomas Jankvist
  Disciplinary competence descriptions for external use
  [PDF]

  Jan Roksvold
  Læreres utbytte av kunnskap om hjernen
  [PDF]

  Anita Tyskerud and Reidar Mosvold
  Scrutinizing teacher-learner interactions on volume
  [PDF]

  Skapad: 2018-08-22 kl. 15:48

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!