OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NOMAD sökresultat

 1. NOMAD 22(2), 2017

  Studier av undervisningskunnskap i matematikk: internasjonale trender og nordiske bidrag

  Reidar Mosvold

  Sammandrag
  De siste tiårene har forskere vist stadig mer interesse for den matematiske kunnskapen som er spesifikt knyttet til matematikkundervisningen. I denne artikkelen diskuteres nordiske bidrag til forskningen på dette feltet i lys av internasjonale trender. Diskusjonene bygger på resultater fra en litteraturstudie av 190 empiriske artikler som ble publisert i perioden 2006–2013. I tillegg trekkes her inn nordiske artikler etter 2013. Noen av disse studiene fokuserte på kunnskapens innhold og natur, andre fokuserte på hvordan denne kunnskapen kan utvikles, mens en tredje gruppe studier undersøkte hvordan lærerkunnskapen påvirker elevenes resultater og kvaliteten på undervisningen. Videre nordisk forskning på feltet kan blant annet bidra til styrking av teori og praksistilknytning.

  Abstract
  In recent decades, researchers have shown an increasing interest in the mathematical knowledge that is specific to the work of teaching mathematics. In this article, Nordic contributions to this field are discussed in light of international research trends. The discussions draw upon results from a literature review of 190 empirical articles that were published in 2006–2013. In addition, Nordic studies that have been published after this are included in the discussion. Some of the studies focus on the nature and composition of this knowledge, other studies focus on the development of this knowledge, whereas a third group of studies focus on how teachers’ knowledge contributes to student learning and the quality of instruction. Further Nordic research in this field might contribute to strengthening theoretical perspectives and connections to practice.

  Reidar Mosvold
  Reidar Mosvold er professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger, Norge. Hans forskningsinteresser omfatter læreres undervisningskunnskap i matematikk, læreres oppfatninger, læreridentitet og diskursive perspektiver, samt bruk av matematikkens historie i undervisningen.

  Skapad: 2017-05-30 kl. 01:00

 2. NOMAD – 22(2), 2017

  Volume 22, No 2, March 2017

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Hanna Viitala

  A tool for understanding pupils’ mathematical thinking

  [PDF]

  Jöran Petersson

  First and second language students’ achievement in mathematical content areas

  [PDF]

  Reidar Mosvold

  Studier av undervisningskunnskap i matematikk: internasjonale trender og nordiske bidrag

  [PDF]

  Heidi Strømskag

  Et miljø for algebraisk generalisering og dets innvirkning på studenters matematiske aktivitet

  [PDF]

  Helena Johansson

  Dependence between creative and non-creative mathematical reasoning in national physics tests

  [PDF]

  Innehåll: JH

  Skapad: 2017-05-30 kl. 01:00

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!