NOMAD 11(1), 2006. Det hänger på decimalen! Om hur vi formar och bygger meningsmönster i vår omvärld

Skapad: 2006-05-01. Ändrad: 2006-11-02  

NOMAD 11(1), 2006. Det hänger på decimalen! Om hur vi formar och bygger meningsmönster i vår omvärld

 

Eva Riesbeck
Sammanfattning
Denna studie är ett exempel på hur vi bygger meningsmönster i vår omvärld. Vårt lärande och vår kunskap om omvärlden börjar i den värld som vi kan kalla vår livsvärld. Dissonansen mellan miljön i och utanför skolan visar sig tydligt inom skolmatematiken. Elevers tolkningar av vardagsuppgifter i matematik kan vara ett hinder för deras lärande. Fokus för studien är hur språket i den kommunikativa situationen eller aktiviteten kan förstås som en hjälp för elevers meningsbyggande. Kontextens och kommunikationens betydelse för matematik-undervisningen visas med hjälp av en textuppgift, som behandlar decimaler. Genom delaktighet och interaktion i dialogen finns det möjlighet för elever att utveckla nya meningshorisonter i matematiken.

Abstract
This study is about how we build patterns of meaning in the world around us. Our learning and knowledge about the surrounding world begins in what we may call the life world. The dissonance between the environment in and outside school is very distinct in mathematics as a school subject. Students’ interpretations of real life problems may become an obstacle for their learning in mathematics. The focus of the study is how the language in the communicative situation or activity could be understood as a means of construction of meaning. The importance of context and communication in the teaching of mathematics is visualized through analyses of 5 and 6 grade students’ work with a real life task, which involves decimals. Through participation and interaction, in the dialogue, the students develop new patterns of meaning that may facilitate their learning of mathematics.

EVA RIESBECK
Eva Riesbeck works as a lecturer at the University of Linköping. Her research interests include problemsolving, language and interaction in mathematics education.