NOMAD 20(3-4), 2015

Skapad: 2015-12-02. Ändrad: 2015-12-02  

NOMAD 20(3-4), 2015

Introduksjon av algebra i matematikkbøker for ungdomstrinnet i Norge

Tom Rune Kongelf

Sammanfattning

I denne artikkelen presenterer vi funnene fra en analyse av introduksjonskapitlet i algebra i seks ulike lærebøker. Introduksjonen til bokstaver som symbol for variable størrelser varierer med hensyn til klassetrinn, mengde og kontekst. Gjennom en induktiv kvalitativ innholdsanalyse karakteriserer vi mangelfulle sider ved kapitlene. Hovedfunnene er at variabelaspektet ikke kommer tydelig frem, og at en i liten gradbenytter mulighetene til å bygge videre på tallære. I tillegg inneholder lærebøkene feilaktige formuleringer, illustrasjoner og matematiske resonnement, som lägger forholdene til rette for utvikling av misoppfatninger.

Abstract

In this paper we present findings from an analysis of the chapters introducing algebra in six mathematics textbooks used in lower secondary schools in Norway. The introduction of letters as symbols for variables varies with respect to grade, quantity and context. Through an inductive qualitative content analysis we characterise insufficient aspects of the different chapters. The main findings are that the variable aspect is not clear, and that the textbooks hardly use the opportunities to build on arithmetic. In addition we find erroneous formulations, illustrations and mathematical reasoning, which facilitates the development of misconceptions.

Tom Rune Kongelf

Tom Rune Kongelf er en Ph.D.-student tilknyttet doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Agder, og arbeider som foreleser ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Han forsker på lærebøker i matematikk som blir brukt på ungdomstrinnet, med vekt på problemløsning, algebra og oppgaver.