NOMAD 20(2), 2015

Skapad: 2015-06-22. Ändrad: 2015-06-22  

NOMAD 20(2), 2015

En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel.

Janne Fauskanger and Reidar Mosvold

Sammanfattning

Innholdsanalyse brukes i hovedsak som begrep i tilknytning til den systematiske prosessen forskere går gjennom når de skal analysere innholdet i et skriftlig datamateriale. Muligheter og begrensninger ved tre ulike tilnærminger til kvalitativ innholdsanalyse diskuteres i artikkelen, med datamateriale fra en studie av læreres undervisningskunnskap i matematikk som eksempel. Konvensjonell innholdsanalyse synes å være velegnet til å få en dybdeforståelse av datamaterialets mening, summativ innholdsanalyse er en noe mer strukturert tilnærming som ved en kombinasjon av manifest og latent analyse kan gi en god oversikt over datamaterialets struktur og innhold, mens teoridreven innholdsanalyse synes å egne seg til å teste hypoteser knyttet til teori.

Abstract

The concept of content analysis is mainly used with reference to the systematic process of analyzing the content of written data material. Possibilities and constraints of three different approaches to qualitative content analysis are discussed in this article. Data material from a study on assessing and accessing teachers’ mathematical knowledge for teaching is used as example. Conventional content analysis seems to be well suited for developing an in-depth understanding of the data material. Summative content analysis is a more structured approach including manifest as well as latent analysis, and it gives an overview of the structure and content of the data material. Directed or theory driven content analysis seems well suited for testing theoretical hypotheses.

Janne Fauskanger

Janne Fauskanger er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger, Norge. Hennes forskningsinteresser er i hovedsakrettet mot matematikklæreres undervisningskunnskap og matematikklæreres oppfatninger, samt hvordan kunnskaper og oppfatninger kan påvirke lærernes undervisningspraksis og elevers læring av matematikk.

Reidar Mosvold

Reidar Mosvold er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger, Norge. Hans forskningsinteresser omfatter læreres undervisningskunnskap i matematikk, læreres oppfatninger, læreridentitet og diskursive perspektiver, samt bruk av matematikkens historie i undervisningen.