NOMAD 18(3), 2013

Skapad: 2013-11-19. Ändrad: 2015-03-04  

NOMAD 18(3), 2013

Barns bruk av digitale verktøy i barnehagen: muligheter for å gjøre seg matematiske erfaringer

Martin Carlsen

Sammanfattning

Denne artikkelen har som mål å studere hvordan barnehagebarn gjør seg matematiske erfaringer gjennom å bruke digitale verktøy. Ved å ta et sosiokulturelt perspektiv på læring og utvikling studeres den sosiale interaksjonen mellom barn og voksne når disse diskuterer og samhandler med ulike digitale verktøy. Analysene av transkriberte dialoger i to grupper, hver bestående av en voksen og to barn, gir innblikk i det matematiske læringspotensialet som oppstår når barna interagerer med de digitale verktøyene. Dette læringspotensialet knytter seg til de matematiske begrepene telling og tallsymbol, deriblant matematiskteoretiske komponenter som sortering, subitizing, parkobling og kardinalprinsipp. Samtidig viser analysen at interaksjonen med de digitale verktøyene har potensiale til å gi ytterligere næring til approprieringsprosessen av de implisitte matematiske begrepene som finnes i applikasjonene.

Abstract

This study aims at illuminating aspects of how kindergarten children make mathematical experience through the use of digital tools. By taking a sociocultural perspective on learning and development the social inter- action amongst children and adults is studied when these discuss and collaborate in using different digital tools. The analyses of transcribed dialogues in two groups comprising one adult and two children show the learning potential that unfolds when the children interact with the digital tools. This learning potential is relative to the mathematical con- cepts of counting and number digits, including mathematical theoretical components of sorting, subitizing, one-to-one correspondence and cardinality. Furthermore, the analyses show that interaction with the digital tools carries potentials regarding how to further nurture the appropriation process with respect to the implicit mathematical concepts inherent in the applications.

Martin Carlsen

Martin Carlsen er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder, Norge. Hans forskningsinteresser er innenfor temaet i denne artikkelen, barns læring av matematikk i barnehagen med og uten bruk av digitale verktøy. Hans forskningsinteresse handler også om før- skolelæreres orkestrering av matematikkaktiviteter i barnehagen. Han er i tillegg interessert i læring av matematikk gjennom problemløsning i smågrupper. Han identifiserer seg med et sosiokulturelt perspektiv på læring og utvikling, og forskningen hans er situert innen dette teoretiske rammeverket.