Regionalt stöd till utvecklingsprojekt i matematik

Skapad: 2010-10-30. Ändrad: 2010-11-09  

Regionalt stöd till utvecklingsprojekt i matematik

Inom ramen för den pågående matematiksatsningen har Skolverket tecknat avtal med landets regionala resurscentrum (RUC) om stöd till lokala utvecklingsprojekt.

Stödinsatserna ska vara riktade mot de lokala projekten inom Matematiksatsningen 2010-2011 och avse insatser i de obligatoriska skolformerna.

De kan t ex handla om att initiera och etablera nätverk, att driva regional kompetensutveckling, att erbjuda handledning eller att bistå vid uppföljning och utvärdering av de lokala projekten. 

RUC ska också aktivt försöka involvera de skolhuvudmän som sökt men inte beviljats bidrag från Skolverket. Även de huvudmän som inte ansökt om bidrag ska inom respektive region kontaktas och särskilt uppmärksammas på de insatser RUC genomför. 

Skolverket har för 2009 beviljat 86,5 miljoner kronor i bidrag till 237 projekt och för 2010 har 144,5 miljoner kronor fördelats till 377 projekt som syftar till att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Ytterligare en sökomgång kommer att genomföras i början av 2011. Läs mer om detta på Skolverkets hemsida om Matematiksatsningen 2009-2011 och i Anders Palms och Louise Furness artikel i Nämnaren nr 3, 2010 (sid 57-60).

Matematiksatsningen 2009-2011, [Skolverket] ...

Nämnaren nr 3, 2010, [NCM] ...

Matematik-satsningen - Vad vill kommunerna göra? [NCM] ...

Det nationella RUC-nätverket. Länkar till samtliga RUC i Sverige, [Stockholms universitet] ...

Samverkan med RUC - landets regionala utvecklingscentra, [Skolverket] ...