Böcker

Skapad: 2006-02-08. Ändrad: 2017-03-27  

Böcker

Blå strävor – matematik i många små steg
Strävorna består av Nämnarenartiklar och aktiviteter för undervisningen. De anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i både grund- och gymnasieskolan.

    I de blå strävorna anpassas innehållet i aktiviteterna på elevnivå för de elever som behöver möta matematik i många små steg och med lagom stor variation i åtanke, exempelvis elever i särskolans skolformer, elever som får specialundervisning och nyanlända elever med kortvarig skolbakgrund.

    En aktivitet i Strävorna består av lärarsidor samt elevsidor. På lärarsidorna beskrivs relativt kortfattat avsikt och matematikinnehåll, vilka förkunskaper eleverna behöver, hur aktiviteten kan introduceras, genomföras och följas upp. Elevsidorna är ofta en arbetsgång eller en spelplan. I detta häfte finns kompletterande texter som fördjupar det matematikdidaktiska innehållet på Strävornas lärarsidor.

Författare: Lena Trygg

För prisuppgift och beställning »»»

Se även inbjudan till föreläsning och workshop >>


NämnarenTema 10 – Matematikundervisning i praktiken
Denna bok behandlar undervisning i matematik och vänder sig främst till dig som undervisar i årskurserna 4–9, och till dig som går en lärarutbildning med denna inriktning. Texterna behandlar undervisning både ur forsknings- och praktikperspektiv och boken är tänkt att kunna användas både enskilt och tillsammans med andra.
    Liksom Matematiklyftet, utgår denna NämnarenTema 10 – Matematikundervisning i praktiken från tanken att det är viktigt hur undervisningen utformas och att lärares gemensamma diskussioner om undervisning i matematik är avgörande för att utveckla undervisningen.
 
Läs mer om Matematikundervisning i praktiken
 
Sidantal: 470
Red: Karin Wallby, Ulrica Dahlberg, Ola Helenius, Johan Häggström & Anders Wallby
För prisuppgift och beställning »»»


 


Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.
    På läsningens område talar vi om språklig medvetenhet. På motsvarande sätt bör förskoleklassens undervisning i matematik utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer uttalad medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärld.
    Materialet är utvecklat och utprövat med hjälp av lärare i förskoleklass.
 
ISBN 978-91-85143-25-2
Sidantal: 201
Författare: Görel Sterner, Ola Helenius & Karin Wallby
För prisuppgift och beställning »»»NämnarenTema 9 – Förskolans matematik
Detta NämnarenTema behandlar förskolans matematik. Artiklarna är samlade under rubrikerna Leka, Räkna, Mäta, Lokalisera, Konstruera och Förklara. Dessa sex matematiska aktiviteter har beskrivits av Alan Bishop och återfinns i bakgrundstexterna till förskolans reviderade läroplan. I denna bok ges konkreta exempel på hur dessa aktiviteter kan komma till uttryck i förskolans verksamhet. Varje aktivitet är också beskriven med en kort inledande text.

ISBN: 978-91-85143-23-8
Sidantal: 84
Red: Elisabet Doverborg, Ola Helenius, Görel Sterner, Lena Trygg & Karin Wallby
För prisuppgift och beställning »»»Matematikverkstad - ny reviderad version
Laborativ matematikundervisning ska bidra till att eleverna får ett ökat intresse – och ett fördjupat och breddat kunnande – i matematik.
    Matematikverkstad – En handledning för laborativ matematikundervisning tar upp både praktiska frågeställningar om hur en matematikverkstad kan organiseras och generella matematikdidaktiska diskussioner som är betydelsefulla vid laborativ matematikundervisning.
    I boken finns många konkreta förslag på hur det laborativa arbetssättet kan genomföras. "Alla" betonar vikten av att alla elever får möjlighet att utveckla sin begreppsförståelse. Boken diskuterar vad som menas med ett matematiskt begrepp. Betydelsen av att eleverna får arbeta med många olika uttrycksformer och laborativa aktiviteter blir integrerade i den ordinarie undervisningen lyfts fram. En genomgång görs av matematiska förmågor och kopplas till hur elever kan få möjligheter att vidareutveckla dem i laborativa aktiviteter. Ett tiotal förslag visar hur elever själva kan dokumentera sitt laborativa arbete och upptäcka sitt eget lärande i matematik.
 
ISBN: 978-91-85143-22-1
Sidantal: 149
Författare: Elisabeth Rystedt & Lena Trygg
För prisuppgift och beställning »»»Voices on learning and instruction in mathematics
Boken är resultatet av samarbetsprojekt mellan forskare från olika fakulteter vid Göteborgs universitet och presenterar aktuell och tidigare forskning kring undervisning och lärande i matematik vid universitetet. Utöver de tjugotre enskilda bidragen, vilka ursprungligen presenterades vid ett symposium våren 2008, finns en historisk beskrivning av hur forskningen inom detta område har vuxit fram inom olika miljöer vid universitetet. Ett syfte med boken är att ge samlad ögonblicksbild av forskningen vid Göteborgs universitet, vilken kan utgöra utgångspunkt för vidare forskning och samarbete, både inom och utanför universitetet. Boken innehåller också bidrag från Eva Jablonka, Luleå tekniska universitet och Jeremy Kilpatrick, University of Georigia.
 
ISBN: 978-91-85143-20-7
Språk: Engelska
Sidantal: 384
Redaktion: Johan Häggström, Jonas Emanuelsson, Laura Fainsilber, Angelika Kullberg, Berner Lindström, Madeleine Löwing
För prisuppgift och beställning »»»Matematik – ett grundämne
Läs mer om boken ...

    Matematik – ett grundämne tar upp undervisning för elever i åldern 6–10 år. Som i tidigare NämnarenTEMA-böcker har redaktionen valt artiklar från Nämnaren – med tanke på kursplanen enligt Lgr 11. Dessa har uppdaterats, ibland översatts och kompletterats med nya artiklar från aktuell forskning och idérikt utvecklingsarbete. Fokus är hur alla elever i förskoleklass och i åk 1–3 ska få möta grundläggande matematik på ett meningsfullt sätt.
    Varje kapitel börjar med en redaktionell inledning om bakgrund, motiv för urval och korta presentationer av artiklarna. Boken är tänkt för kompetensutveckling och lärarutbildning – individuellt och kollektivt, i vardagsarbete och i kurser.
 
Matematik – ett grundämne innehåller följande kapitel:
1 Undervisning och lärande i matematik
2 Taluppfattning och tals användning
3 Algebra, samband och förändring
4 Geometri
5 Statistik och sannolikhet
6 Bedömning
7 Utveckling. Att nå klassrummet – inspirationsexempel
 
ISBN: 978-91-85143-19-1
Sidantal: 304
Red: Berit Bergius, Göran Emanuelsson, Lillemor Emanuelsson & Ronnie Ryding
För prisuppgift och beställning »»»Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem
Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem är en problemsamling för elever i alla åldrar, från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets sista kurser. I boken finns uppgifter från Kängurutävlingen från åren 1999 – 2008 ordnade i följande kapitel:

– Geometriska former och deras konstruktion
– Operationer med former
– Mätning
– Mönster
– Klassisk geometri
 
Inom varje kapitel är problemen ordnade i grupper efter innehåll. Dessutom finns kommentarer för läraren om hur man kan arbeta med, utvidga och variera problemen samt lösningar. Till boken hör en CD med alla problem, så att man lätt kan göra egna arbetsblad.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av problemlösning och geometri och kan också användas för kompetensutveckling inom dessa områden.
 

PDF:erna på CD:n i boken "Geometri och rumsuppfattning med Känguruproblem" finns i zip-arkiv som du hämtar via nedanstående länkar. Dubbelklicka på den hämtade zip-filen och pdf:erna packas upp i en egen mapp. Mappens namn motsvarar respektive huvudkapitel i boken.

Geometriska former och deras konstruktion.
Operationer med former.
Mätning.
Mönster.
Klassisk geometri.
Problemmall.

ISBN: 978-91-85143-18-4
Sidantal: 267
Författare: Susanne Gennow & Karin Wallby
För prisuppgift och beställning »»»Matematiska äventyr
Bengt Ulin har engagerat och överraskat många läsare genom åren. Här liksom tidigare visar han att matematiken kan uppskattas för sina okända sammanhang och dolda kreativa möjligheter. I denna bok kan matematiklärare hämta engagerande uppgifter och problem att lösa själva eller ge till sina elever. En särskild stimulans är att göra en upptäckt, att se ett mönster eller en struktur i ett från början till synes osammanhängande material.
    Framställningen omfattar 60 problem och 12 uppgifter, där uppgifterna innebär att gå på en något snitslad bana medan problemen kan ge mer äventyrliga resor. I många fall diskuteras en lösning i anslutning till problemställningen, ibland som om författaren stod inför sina elever. Dessutom finns hänvisningar till det avslutande kapitlet som har karaktär av facit med kommentarer. De flesta problemen är tänkta för intresserade elever från högstadiet och uppåt. Boken lämpar sig också för kompetensutveckling och lärarutbildning.
 
ISBN: 978-91-85143-17-7
Sidantal: 112
Författare: Bengt Ulin
För prisuppgift och beställning »»»Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola – utgående produkt
I Matematikdidaktiska frågor – resultat från en forskarskola presenterar nio nya forskare sina idéer och forskningsresultat i populärvetenskaplig form. Deras forskning spänner över flera delar av det matematikdidaktiska fältet och innehållet behandlar olika områden av matematiken. Flera av studierna rör hur elever och studenter förstår centrala begrepp. Några arbeten handlar om hur elever hanterar undervisningsinnehållet och andra har fokus på undervisningens utformning. Ett arbete behandlar bedömning av elevers kunskaper. I boken ges också en introduktion till forskningsområdet matematikdidaktik och en översikt av dess utveckling, internationellt och i Sverige.
    Med boken vill vi stimulera diskussion om nya tankar och perspektiv på matematikundervisning. Avsikten är också att göra forskningsresultat kända bland lärare samt att visa vad matematikdidaktisk forskning kan innebära. Vi hoppas också att öka intresset för sådan forskning, inte minst hos verksamma lärare.
    Boken vänder sig till lärarstudenter och lärare i matematik och till alla andra som är intresserade av frågor som rör lärande och undervisning i matematik.
    De forskare som presenteras är alla utbildade inom en nationell forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Med bokens utgivning sätter vi punkt för den verksamhet som startade 2000 med ett anslag från huvudfinansiären, stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.
    Boken har getts ut i samarbete med SMDF, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, och med stöd från Myndigheten för skolutveckling.
 
ISBN: 978-91-85143-11-5
Sidantal: 165
Redaktion: Gerd Brandell, Barbro Grevholm, Karin Wallby, Hans Wallin
För prisuppgift och beställning »»»Matematiktermer för skolan
Matematiktermer för skolan ersätter tidigare matematikterminologiska skrifter för skolbruk. I föreliggande bok definieras över 1700 matematiktermer, i många fall med exempel samt historiska eller etymologiska notiser.

Definitionsarbetet inleddes med en omfattande excerpering av svenska läromedel och äldre ordlistor i matematik där ett stort antal termer, inklusive förklaringar, lyftes ut. I de flesta fall har termernas definitioner följt aktuellt språkbruk i skolan, men ibland har mer normativa definitioner föreslagits för att skapa större precision och logiskt sammanhang. En grundläggande tanke har varit att skapa en röd tråd i matematiklärandet genom att införa definitioner som leder framåt från förskola till högskola och lärarutbildning.

    Läs Lars Mouwitz artikel i Nämnaren nr 4, 2008: Vad betyder orden? Om några terminologiska glädjeämnen och vedermödor »»»
 
ISBN: 978-91-85143-12-2
Sidantal: 312
Författare: Christer Kiselman & Lars Mouwitz
För prisuppgift och beställning »»»Förstå och använda tal – en handbok
Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten.
    Förstå och använda tal är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av allmänna och detaljerade förslag för undervisningen.
    Materialet har utvecklats av Alistair McIntosh, Tasmaniens universitet, och bygger på forskning och lång erfarenhet av arbete med elever och lärare. Det har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden.
 


 
ISBN: 978-91-85143-13-9
Sidantal: 244
Författare: Alistair McIntosh
Redaktion: Karin Wallby, Berit Bergius, Bengt Johansson, Görel Sterner & Anders Wallby
För prisuppgift och beställning »»»Hur många prickar har en gepard? Unga elever upptäcker matematik
Matematik är lustfyllt att utforska för både elever och lärare! Det framgår av denna bok med exempel från två lärares 20-åriga samarbete om undervisning i tidiga skolår. Upplevelser presenteras med autentiska bilder, berättelser och motiv.
    Elever och lärare gör upptäckter av matematik i natur, omvärld, konst, arkitektur och litteratur. De utforskar former och mönster i tal och rum och i tankar och fantasi. Lärarnas och elevernas erfarenheter från utmanande aktiviteter, samtal och problemlösning presenteras med 350 illustrationer, i foton, elevtexter och elevlösningar.
    Boken är tänkt att inspirera lärare, studenter, lärarutbildare, politiker, ja alla med intresse att diskutera och utveckla unga elevers lust för och lärande i och om matematik.
 
ISBN: 978-91-85143-07-8
Sidantal: 134
Författare: Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
Redaktör: Göran Emanuelsson
För prisuppgift och beställning »»»Fibonaccitalen och gyllene snittet – utgående produkt
För 800 år sedan bidrog matematikern Fibonacci verksamt till att de indisk-arabiska siffrorna kom att införas i Europa. I en av sina böcker ställde han ett problem om kaniners förökning och introducerade därmed Fibonaccis talföljd 1, 1, 2, 3, 5, 8, …där varje tal från och med 3 är summan av de två närmast föregående talen. Ur denna talföljd framkommer som ett gränsvärde det berömda gyllene snittet, nyligen aktualiserat i bestsellern Da Vinci-koden.
    Gyllene snittet som proportion var känt och uppskattat i konst och hantverk redan före Fibonacci. Fibonacci-talen bestämmer en kategori av talföljder som uppvisar många exempel på aritmetisk skönhet. I geometrin är dessa tal och gyllene snittet starkt förknippade med en annan skönhet: det regelbundna pentagrammet. Även i funktionsläran spelar talen en roll och de har ibland oväntat dykt upp i tillämpad matematik, främst inom tekniken.
    Att Fibonacci-talen och gyllene snittet uppträder i naturen började man upptäcka så sent som på 1800-talet. Solrosens frökorg, barrträdens kottar och bladställningen hos växtfamiljer överraskade med en design som Fibonacci inte kan ha drömt om.
    Boken vänder sig till alla vänner av matematik och speciellt till skolorna, såväl elever som lärare. Utöver kunskaps?kapitlen kan övningsexempel och referenser ge läsaren ökad kunskap och vidgade perspektiv.
 
ISBN: 978-91-85143-06-1
Sidantal: 69
Författare: Bengt Ulin
För prisuppgift och beställning »»»Lära och undervisa matematik – internationella perspektiv
Det är mycket som påverkar elevers matematiklärande, men lärares syn på matematik och hur vi arbetar i och utanför klassrummet har störst inverkan på elevers förståelse för och självförtroende i matematik. Olyckligtvis tror många att det bara är ett fåtal som kan lyckas i ämnet. Elever med otrygg uppväxt, med lärandesvårigheter och med annat modersmål än svenska får inte sällan för litet stöd och möts av alltför låga förväntningar. En genomgående tanke i bidragen i boken Lära och undervisa matematik - internationella perspektiv är att alla kan lära sig grundläggande matematik med relevant stöd och god undervisning.
    Författarna till artiklarna i boken har lämnat väsentliga bidrag till utvecklingen av svensk matematikundervisning de senaste 25 åren vid besök i Sverige eller genom samarbete med svenska lärare, lärarutbildare och matematikutvecklare. Bredden i innehållet visar hur varierande studier inom matematikdidaktik är. Den visar också på ett gemensamt intresse över hela världen för att samarbeta i syfte att utveckla matematiklärande för alla.
    Bidragen representerar angelägna områden som är relativt lite uppmärksammade i svensk litteratur och har hämtats från boken International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics som NCM gav ut 2004.
 
ISBN 91-85143-05-7
Författare: Alistair McIntosh, Doug Clarke, Max Stephens, Erich Wittmann, Graham Littler, Darina Jirotková, Morten Blomhøj, Frank Lester, Diana Lambdin, Alan Bell, Hugh Burkhardt, Rita Crust, Daniel Pead, Malcolm Swan, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Victor Firsov, Paul Ernest, Stephen Lerman, Barbara Clarke, Rhonda Faragher, Vena Long, Otto Bekken, Reidar Mosvold, Maria Luiza Cestari, Rossella Santagata, Gail Hood, Ingvill Stedøy & Thomas Cooney.
Redaktion: Jesper Boesen, Göran Emanuelsson, Ronnie Ryding, Anders Wallby & Karin Wallby
För prisuppgift och beställning »»»Små barns matematik – Undervisning & Lärande
Boken handlar om hur små barn utvecklar begrepp och tänkande i matematik och om hur vuxna i barnens närhet kan stödja och hjälpa dem i denna process. Boken är en reviderad version av Små barns matematik. Erfarenheter från ett pilotprojekt, som gavs ut 2006. Sedan dess har ny forskning publicerats och det har skett omfattande förändringar av styrdokument för skola och förskola. En av de största förändringarna gäller förskolans läroplan. Med anledning av en växande efterfrågan på en uppdaterad version av boken har vi nu tagit fram denna reviderade och omarbetade version.
Boken riktar sig i första hand till lärare i förskola, förskoleklass och på grundskolans lågstadium och till lärarstuderande som utbildar sig för att arbeta med barn i dessa åldrar.
 
ISBN 978-91-85143-29-0
Redaktion: Elisabet Doverborg, Ola Helenius, Görel Sterner, Karin Wallby
För prisuppgift och beställning »»»International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics – utgående produkt
Lärande i matematik påverkas av många faktorer, men det är det lärare tror på, deras kunskap och det de gör i och utanför klassrummet som mest påverkar vad eleverna lär sig i matematik. International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics ger exempel på hur forskning kan ge insikter om den viktiga roll som lärare spelar när det gäller att underlätta och stödja inlärning.
    Boken innehåller bidrag från lärare och forskare från 14 länder. Bredden på deras sakkunskap visar tydligt hur varierad, komplex och stimulerande studiet av matematikdidaktik kan vara. Den visar även att lärare och forskare världen över delar ett gemensamt intresse för att förbättra lärande i matematik för alla elever.
    Denna bok är avsedd för verksamma lärare, för kompetensutveckling och lärarutbildning.
 
ISBN: 978-91-85143-01-6
Författare: Doug M. Clarke, Diana V. Lambdin, Graham Littler & Darina Jirotková, Alistair McIntosh, Sydney L. Schwartz, Max Stephens, Erich Wittmann, Alan Bell, Morten Blomhøj, Frances R. Curcio, Frank K. Lester & Diana V. Lambdin, Gunnar Gjone, Liv Sissel Grønmo, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Gilah C. Leder, Gumundur Birgisson, Leone Burton, Willi Dörfler, Paul Ernest, Victor Firsov, Stephen Lerman, Luis Rico, Bill Barton, Barbara Clarke, Marj Horne, Anna Kristjánsdóttir, Lena Lindenskov, Vena M. Long, Dave Tout, Otto B. Bekken, Maria Luiza Cestari, Thomas J. Cooney, Barbro Grevholm, Ingvill M. Holden, Frank K. Lester, Kay Owens, Thomas A. Romberg.
Redaktion: Barbara Clarke, Doug M. Clarke, Diana V. Lambdin, Frank K. Lester, Göran Emanuelsson, Bengt Johansson, Anders Wallby & Karin Wallby
För prisuppgift och beställning »»»Familjematematik – utgående produkt
Den syn på matematik och matematikutbildning som signaleras av föräldrar har stor betydelse för hur barn och ungdomar tar till sig ämnet och bibehåller intresset genom skolåren. Föräldrars stöd och engagemang är därför viktigt.
    Samverkan mellan hemmen och skolan kring barn och matematik är bokens huvudtema. Tyngdpunkten ligger på Kvällar med matematik till vilka föräldrar och barn bjuds in. Förslag ges på hur dessa kvällar kan planeras och genomföras av skolbarnsföräldrar och lärare tillsammans utifrån erfarenheter som gjorts under ett omfattande Family Math-projekt i Australien.
    Förutom bakgrund och svar på frågor från föräldrar, presenteras trevliga och roliga aktiviteter med varierat matematikinnehåll. Dessa aktiviteter är tänkta som huvudinslag på kvällarna, men kan naturligtvis användas även i andra sammanhang. Gemensamt för aktiviteterna är att de genomförs samtidigt av alla deltagare. Samtal och samarbete poängteras liksom avslutande diskussioner om vad som är viktigt i barns matematiklärande och varför.
    Dessutom finns välkomstaktiviteter och kortare aktiviteter kallade Kaffe med matte. Boken avslutas med exempel på andra former av samverkan. Ett sådant är hur en skattpåse kan uppmuntra till trevliga matematikstunder i hemmen om den fyllts med spännande spel och utmanande problem.
 
ISBN 91-88450-36-8
För prisuppgift och beställning »»»Uppslagsboken – utgående produkt
Uppslagsboken innehåller 50 utvalda matematikaktiviteter för grundskolan och början av gymnasieskolan. Aktiviteterna utgår i många fall från lektionsförslag som har publicerats i Nämnaren under rubriken Uppslaget.
    Varje Uppslag i boken är enkelt att använda direkt i matematikundervisningen men idéerna kan också förändras och anpassas till innehåll, elever eller klasser. Till stöd för detta finns förslag på variationer, fördjupning och litteratur. Boken är tänkt att ge inspiration för den enskilde läraren och för lokal skolutveckling. Uppslagsidéerna kan prövas, diskuteras, utvecklas och fördjupas i arbetslag och vid ämnesseminarier.
    Boken producerades då Lpo-94 och Lpf-94 gällde och innehållet presenterades i en matris uppbyggd av kursplanernas "Mål att sträva mot". Detta innebär att Uppslagen inte på samma vis är kopplade till de aktuella kursplanernas formuleringar. En jämförelse kan dock göras mellan den matris som finns i boken och exempelvis den matris som nu finns på Strävorna, se ncm.gu.se/stravorna. De nyckelord som finns på varje Uppslag i boken kan då vara till god hjälp.
    Vi vill understryka att även med de aktuella kursplanerna är Uppslagen lika användbara i matematikundervisningen.
    Några av Uppslagsbokens aktiviteter finns omarbetade och presenterade under de nya Strävorna. Ytterligare några, men långt ifrån alla, kommer också att omarbetas.
 
Kompletteringar till Uppslagsboken ...
 
ISBN 91-88450-34-1
För prisuppgift och beställning »»»Matematik från början
Hur blir barns första möte med matematik till en upplevelse som ger förutsättningar för en positiv och lustfylld fortsättning? Hur får man eleverna att bli vetgiriga och nyfikna och få tilltro till sin egen förmåga?
    Barns första erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande betydelse för deras fortsatta lärande. I den inledande undervisningen grundläggs barns inställning till matematik och även deras uppfattning om det egna lärandet och kunnandet. Matematik från början, nr 4 i NämnarenTEMA-serien, tar upp tidiga möten med matematik och beskriver erfarenheter och hur de kan utformas. Erfarna forskare och lärare ger både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.
    Boken tar sin utgångspunkt i kursplaner och läroplaner och visar hur förskola, förskoleklass och tidiga skolår kan ge spännande och fängslande matematikaktiviteter och utveckla barns lärande. Författarna lyfter fram variationen i barns erfarenheter och tänkande och ger många exempel på hur deras tankar och idéer kan tas tillvara. Exempel ges också på hur matematik i omvärlden kan synliggöras och ge upphov till spännande upptäckter, även för små barn.
    Matematik från början stimulerar till erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, till kompetensutveckling och vidare studier. Boken kan användas vid egen förberedelse och planering, vid diskussioner i personalgruppen och arbetslaget, vid fortbildning och grundutbildning. Genom att boken visar hur man kan arbeta praktiskt i det egna klassrummet och dessutom ger den bakomliggande teoretiska kunskapen fyller den ett länge känt behov inom svensk matematikdidaktisk utbildning för mycket unga elever.
 
Matematik från början är uppdelad i följande kapitel:
 • Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande, Ann Ahlberg
 • Att utveckla små barns antalsuppfattning, Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
 • Lekens lustfyllda lärande, Elisabet Doverborg
 • Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik, Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
 • Att skapa möjligheter att förstå, Ingrid Olsson
 • Matematik och språk, Görel Sterner

En rik litteraturlista med hänvisningar till Nämnarenartiklar samt annan svensk och utländsk matematikdidaktisk litteratur avslutar boken.
 
ISBN 91-88450-20-1
För prisuppgift och beställning »»»Algebra för alla
Bakom titeln Algebra för alla ligger tanken att alla lärare som arbetar med matematik i grundskola och gymnasieskola ska ha glädje av innehållet och målet att alla elever ska möta matematikens generaliserande kraft. Syftet med materialet är att avdramatisera arbetet med skolalgebra samt att uppmärksamma och stimulera möjligheterna att arbeta med olika uttrycksformer.
    I boken ingår ett stort antal elevaktiviteter och studieuppgifter för lärare samt litteraturförslag. Kursplaner, timplaner och betygskriterier ingår.
 
Innehåll:
 • Algebra i ett 1–12-perspektiv
 • Uttrycksformer
 • Att bli bekant med det obekanta
 • Mönster och generaliseringar
 • Att studera samband
 • Det algebraiska symbolspråket

Författare: Christer Bergsten, Johan Häggström & Lisbeth Lindberg
ISBN 91-88450-08-2
För prisuppgift och beställning »»»
Matematik - ett kommunikationsämne – utgången produkt
Boken behandlar matematikundervisningen i grundskolan, och ger exempel från åtta områden. Dessa har valts med tanke på nyheter i kursplanen till Lpo 94, och vad som behöver konkretiseras. I varje kapitel finns elevaktiviteter och studieuppgifter för lärare att utgå från i ämnesdiskussioner och fortbildning. Dessutom finns litteraturförslag. Kursplan och betygskriterier för matematik i grundskolan ingår.
 
Innehåll:

 • Arbetssätt och arbetsformer
 • Samtal och resonemang
 • Problemlösning
 • Ett kulturarv
 • Miniräknare
 • Talmönster
 • Rumsuppfattning
 • Statistisk kommunikation

ISBN 91-88450-06-6
Boken har utgått ur sortimentet, men kan fritt laddas ner »»»Matematik – ett kärnämne – utgången produkt
Boken tar upp elevers och lärares syn på matematik och matematikundervisning utgående från den nationella utvärderingen av grundskolan 1992. Övergången från grundskola till gymnasieskola uppmärksammas särskilt. Därför är de aktiviteter och studieuppgifter som beskrivs aktuella i båda skolformerna.
    I varje kapitel finns elevaktiviteter och studieuppgifter för lärare samt litteraturförslag. Kursplaner, timplaner, betygskriterier för gymnasieskolan och ett nationellt prov ingår.
    Boken har utgått ur sortimentet, men kan fritt laddas ner:

ISBN 91-88450-04-X

 Matematikk & undervisning - Norden 2000
Hur ser matematikundervisning ut i de nordiska länderna? En bild av det ges i Matematikk & undervisning - Norden 2000, som togs fram genom ett samarbete mellan den norska Tangenten, danska Matematik, Nämnaren samt den isländska matematiklärarföreningen Flödur och den finländska MAOL. Boken ger en inblick i de nordiska klassrummen, i vid bemärkelse. Artiklarna är skrivna av verksamma lärare och beskriver matematikarbete i förskola, grundskola, gymnasium och inom lärarutbildning.
 
Boken är slutsåld, men kan dock laddas ner fritt från förlaget:
 
Ladda ner Matematikk & undervisning - Norden 2000...

Utgående eller har utgått