NCM:s rapportserie

Skapad: 2003-05-12. Ändrad: 2015-04-15  

NCM:s rapportserie

Hög tid för matematik
Rapporten är en redovisning av ett uppdrag från regeringen och innehåller förslag till kompetensutvecklingsprogram för lärare i matematik. I rapporten ges en lägesbeskrivning av svensk matematikutbildning och ska läsas som en bakgrund till de förslag till åtgärder som presenteras.

Rapporten finns endast tillgänglig i pdf-format för fri nedladdning.


Hur kan lärare lära? – utgående produkt
Syftet med denna delrapport är att den ska kunna vara ett stöd för planering av ett svenskt kompetensutvecklingsprogram för lärare som undervisar i matematik. Framställningen är inriktad på att utvinna principer som kan omsättas i handling. Utgångspunkten är att ge en översikt över internationella erfarenheter av kompetensutveckling av matematiklärare.

För prisuppgift och beställning »»»
Rapporten finns även tillgänglig i pdf-format för fri nedladdning.

 

Svårt att lära – lätt att undervisa?
I denna rapport beskrivs och analyseras utvalda fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser i matematik 1965-2000, som gjorts med statliga medel eller som fått nationell räckvidd.

Syftet är att ge en bild av viktiga aspekter som motiv, styrning, mål, målgrupper, innehåll, och organisation samt insatsernas relationer till kursplaneutveckling, forskning och utvärdering. Här diskuteras också vad vi kan lära av utvecklingen inför framtida lokala och nationella insatser.

Rapporten finns endast tillgänglig i pdf-format för fri nedladdning.


Kompetensutveckling med IT-stöd
Rapporten innehåller en analys av IT-stödd kompetensutveckling samt förslag till användning av IT i kompetensutveckling av lärare i matematik. I rapporten ges en analyserande lägesbeskrivning av förekomsten av IT och dess användning i svenska skolor och till del även inom lärarutbildningarna.

Rapporten finns endast tillgänglig i pdf-format för fri nedladdning.


Lärarutbildning
Lärarutbildningen i Sverige är mitt uppe i en stor förändring. Intensivt utvecklingsarbete pågår vid landets universitet och högskolor för det nya som startat hösten 2001. Samtidigt planeras en större satsning på kompetensutveckling av matematiklärare. Inför en sådan satsning är det viktigt att beskriva utgångsläget. I denna rapport ges mot bakgrund av dessa frågor en bild av utbudet av lärarutbildning, av utbildarna och anordnarna och av några viktiga frågor och områden som berör utbildningen. Studien gäller läget läsåret 2000/2001.

Rapporten finns endast tillgänglig i pdf-format för fri nedladdning.


Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik
Syftet med rapporten är att ge en bild av kunskapsläget kring samband mellan läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Utgångspunkten är att en del elever i läs- och skrivsvårigheter också stöter på problem när de ska utveckla kunnande i och om matematik. Översikten är baserad på empirisk forskning och på forskningsbaserade utvecklingsarbeten som uppfyller rimliga vetenskapliga krav. I en avslutande del ges några förslag till pedagogiska förhållningssätt baserade på resultatet av kunskapsöversikten.

För prisuppgift och beställning »»»
Rapporten finns även tillgänglig för nedladdning i pdf-format för fri nedladdning.


vux_eng.gifAdults and mathematics – a vital subject
The National Center for Mathematics Education (NCM) was commissioned in October 2001 by the Swedish Government to carry out a survey and produce an analysis of the measures required to improve adult learning of mathematics. The results of this assignment were presented in June 2002 in the swedish report Vuxna och matematik - ett livsviktigt ämne (NCM Report 2002:3). You can download (pdf) or order the english translation of the summary of the report for free. Orders can be submitted via our secure web form.

Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne - Utgående produkt
Rapporten diskuterar vuxnas matematiklärande utifrån ett antal motivbilder såsom individ och samhälle; demokrati och värdegrund; det livslånga och livsvida lärandet; lärande och kunskap i kunskapssamhället; vägledning och validering. En problematiserande beskrivning av vad (skol-)matematik är och vad ”baskunnande för alla” kan innebära utgör centrala avsnitt i rapporten. Utifrån den kartläggning och analys som görs i rapporten föreslås särskilda insatser inom fem kritiska områden.

För prisuppgift och beställning »»»
Rapporten finns även tillgänglig för nedladdning i pdf-format för fri nedladdning.