Aktuell information från förlag och företag

Skapad: 2005-11-14. Ändrad: 2009-07-08  

Aktuell information från förlag och företag

Denna sida innehåller aktuell information från de svenska läromedelsförlagen och -företagen som kan vara av värde för lärare vilka t ex funderar över att byta läromedel eller vill fördjupa sitt kunnande om hur läromedel kan användas.

I Sverige finns ingen statlig granskning av läromedel. De krav som staten ställer på läromedel finns uttryckta i skollagens 4 kap.:

4 § Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.

och i grundskoleförordningens 2 kap.:

Läromedel
24 § Av 4 kap. 4 § skollagen (1985:1100) framgår att utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna och att de utan kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.

Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna. Förordning (1997:599).

25 § Eleverna skall som gåva få behålla sådana läromedel och andra väsentliga hjälpmedel som de behöver av pedagogiska skäl eller kan komma att behöva som underlag för fortsatta studier eller som de i övrigt kan ha särskild nytta av att kunna gå tillbaka till. Med läromedel avses här sådana läromedel som sägs i 24 § andra stycket. Förordning (1997:599).

Mot denna bakgrund är det viktigt att alla som undervisar i matematik aktivt tar ställning till det utbud av matematikläroböcker och övriga läromedel som finns på marknaden. För att kunna bilda sig en uppfattning om olika läromedels kvaliteter är det nödvändigt att fortlöpande informera sig om de olika läromedel som finns att tillgå. Det ska understrykas att NCM inte gör kvalitetsgranskningar eller andra bedömningar av de läromedel som presenteras på dessa webbsidor.

Sedan tidigare finns på NCM:s webbsida Läromedelsutställning länkar till:
Svenska förlag som säljer matematikläroböcker.
Svenska läromediaföretag som säljer miniräknare, datorprogram och annat tekniskt läromedel.
Svenska företag som säljer laborativt matematikmateriel.

För att ytterligare förenkla för lärare erbjuds förlag och företag att ta fram specifika matematiksidor som NCM kan länka till, gärna med inriktning mot olika målgrupper i förskola, skola och vuxenutbildning. Dessa sidor kan t ex innehålla läroboksnyheter och information om de lärarträffar och kurser som många förlag anordnar.