NOMAD 14(1), 2009. Lärarstuderandes syn på lärande i matematik.

Skapad: 2009-05-11. Ändrad: 2009-05-11  

NOMAD 14(1), 2009. Lärarstuderandes syn på lärande i matematik.

Lärarstuderandes syn på lärande i matematik
LISEN HÄGGBLOM

Sammanfattning

Föreliggande studie syftar till att belysa lärarstuderandes syn på lärande i matematik. Ur metodologisk synvinkel har studien en fenomenologisk ansats som karakteriseras genom analyser av individers åsikter och uppfattningar om matematiklärande. Studien återspeglar inte bara studerandes åsikter utan synliggör även aspekter av ett komplext matematiklärande. Utgående från ett skriftligt datamaterial på 77 essäer utformades en analysmodell där de studerande uttrycker sina åsikter om elevers lärande i matematik och om den egna lärarrollen. Åsikterna har sammanställts till kvalitativa uppfattningar om matematiklärandet och resultatet visar på ett holistiskt förhållningssätt till undervisningen i matematik. Studien är ett bidrag till forskning om lärarstuderandes didaktiska reflektioner.

Summary

The aim of the study is to illustrate the beliefs of teacher students considering learning mathematics. The study has been carried out using a qualitative research approach where 77 written documents have been analysed to show the beliefs of the students concerning pupils’ learning, the teacher role and the view of mathematics as a subject. During the analysis some shared points of view that were central and some that were more peripheral surfaced. The shared points of view considering pupils’ learning are expressed as the pupils being motivated and acquiring a feeling of success, pupils being different and learning in different ways, pupils learning by being active, and pupils learning through linguistic and oral communication. The beliefs describing the teacher’s role as a mathematics teacher consist of the teacher being able to plan and organize teaching, the teacher understanding and considering the differences in pupils, the importance of the teacher’s own subject knowledge, the importance of the teacher in relation to the learning environment, the teacher’s interest and devotion igniting the flame and the teacher as the captain of a ship.
The beliefs considering mathematics are described as visualizing a reality-based content, mathematics presupposing good knowledge, mathematics as an important school subject with a wide potential for development and as mathematics triggering emotions. The described points of view often reflect a holistic perspective of the learning process by arguing that a teacher should motivate pupils and consider different possibilities of learning, as well as making the mathematical content reality-based and meaningful. The study is a contribution to research on the didactic reflections of teacher students.

LISEN HÄGGBLOM
Lisen Häggblom är ped dr och verksam som lektor i matematikens didaktik vid Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi i Vasa. Forsknings-området är elevers kunskapsutveckling i matematik, språkliga dimensioner i elevers matematiklärande samt lärarstuderandes syn på lärande i matematik.