NOMAD 13(4), 2008. Bilingual students’ mother tongue: a resource for teaching and learning mathematics

Skapad: 2009-03-16. Ändrad: 2009-03-16  

NOMAD 13(4), 2008. Bilingual students’ mother tongue: a resource for teaching and learning mathematics

EVA NORÉN

Abstract

This article presents some of the main results of a bilingual mathematics teaching project, which run in five multicultural schools in Sweden. The main research question was: How do mathematical practices emerge in bilingual mathematics classrooms? In the project bilingual mathematics teachers seemed to promote mathematical learning and engagement in the classroom by using two languages in mathematical discourses. Pupils and teachers communicated mathematically in different ways, and the interplay between mathematics and language often became obvious. Bilingual pupils participating in the project expressed that they were able to learn more and they felt secure with the ways of using languages and learning mathematics. Participating in the project gave many of the pupils’ confidence in their mathematics learning competence.

Sammanfattning

Artikeln presenterar några av resultaten från ett tvåspråkigt matematikundervisningsprojekt, vilket bedrevs i fem mångkulturella skolor i Sverige. Den övergripande forskningsfrågan var: Hur utformas matematikpraktiker i tvåspråkiga matematikklassrum? Genom möjligheten att använda två språk verkade elevernas engagemang i klassrummet öka. Därigenom stärktes deras potential att lära matematik.
Elever och lärare kommunicerade matematik på olika sätt, och samverkan mellan matematik och språk blev ofta uppenbar. Tvåspråkiga elever som deltog i projektet uttryckte att de hade möjlighet att lära sig mer, och de kände sig mer säkra, när de kunde använda båda sina språk på matematiklektionerna. Genom att delta i projektet ökade många elevers tilltro till sin egen förmåga i matematik.

EVA NORÉN
Eva Norén is lecturer and doctoral student at the Department of Mathematics and Science Education, University of Stockholm. Research interest: multicultural and multilingual issues in mathematics education, power relations, disciplining and consequences for students learning of mathematics. Eva Norén has been a mathematics teacher in lower primary school for more than 20 years and a teacher trainer the last six years. She is also interested in the development of mathematics teacher education.