Licentiatavhandlingar A-Ö

Skapad: 2006-04-12. Ändrad: 2015-02-24  

Licentiatavhandlingar A-Ö

Alla licentiatavhandlingar är tillgängliga på NCM:s bibliotek. Då avhandlingar eller abstracts är tillgängliga online är det i de flesta fall i form av pdf-filer.

| Finlandssvenska licentiatavhandlingar |

Albihn, Erland (1968)
Kunskaper i matematik efter ett års skolgång i olika differentieringsformer
(Licentiatavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet). Göteborg: Göteborgs universitet.

Almstedt, Stig (1965)
Kunskapsdiagnos : en deskriptiv studie över kunskapsdiagnosens nuvarande ställning jämte en undersökning om diagnostisk metod i ämnet matematik i grundskolans fjärde årskurs
Uppsala: Uppsala universitet.

Aretorn, Lena (2012)
Mathematics in the Swedish upeer secondary school electricity program : a study of teacher knowledge
(Studies in science and technology education (FontD)).
Umeå: Umeå universitet
Fulltext

Becevic, Semir (2011)
Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå
(Linköping Studies in Science and Technology, 1502). Linköping: Linköpings universitet.
Fulltext

Bjerneby Häll, Maria (2002)
Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare
(FiF-avhandling, 60) Linköping: Linköping university.

Bremler, Niklas (2003)
Matteboken som redskap och aktör - en studie av hur derivata introduceras i svenska läroböcker 1967-2002
Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.

Bråting, Kajsa (2004)
A study of the development of concepts in mathematics
(U.U.D.M. report, 2004:21). Uppsala: Uppsala universitet
Referens

Brändström, Anna (2005)
Differentiated tasks in mathematics textbooks : an analysis of the levels of difficulty
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2005:18). Luleå: Luleå tekniska universitet
Fulltext

Dahl, Thomas (2011)
Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor : att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet
Växjö: Linnéuniversitetet

Delacour, Laurence (2013)
Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv
(Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:29)
Malmö: Malmö högskola
Fulltext

Engström, Lil (1999)
Teaching based on a constructive perspective supported by a computer program
London: South Bank University.
Abstract

Eriksson, Göta (2001)
Talbegreppets utveckling : ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
(Individ, omvärld och lärande/Forskning, 7). Stockholm: Lärarhögskolan.

Fransson, Torbjörn (2006)
Artefacts and objectification of mathematical knowledge : a study of students' interaction with concrete material in analytic geometry
(Reports from MSI, 06044). Växjö: Växjö universitet.

Frejd, Peter (2011)
Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden : an
exploratory study

(Linköping Studies in Science and Technology, 1471). Linköping: Linköpings universitet

Hansson, Örjan (2004)
Preservice teachers‚ view on the concept of function : a study including the utilization of concepts maps
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2004:49). Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext
Hatami, Reza (2007)
Reguladetri : en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet
(Reports from MSI, 07005). Växjö: Växjö universitet.

Jakobsson-Åhl, Teresia (2006)
Algebra in upper secondary mathematics : a study of a selection of textbooks used in the years 1960-2000 in Sweden
(Licentiat Thesis / Lule University of Technology, 2006:33). Luleå: Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext

Jannok Nutti, Ylva (2007)
Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen : utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2007:03). Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext

Johansson, Monica (2003)
Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2003:65) Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext

Juter, Kristina (2004)
Learning Limits of Functions, university students' development during a basic course in mathematics
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2003:70) Luleå: Luleå tekniska universitet.
Abstract

Lindberg, Lisbeth (2010)
Matematiken i yrkesutbildningen : möjligheter och begränsningar
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology) Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext

Lundberg, Anna L.V. (2011)
Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1498)
(Studies in science and technology education, 44)
Fulltext

Långström, Peder (2008)
Matematikelevers strategier för fel- och hjälpsökning (Licentiate thesis / Research report in mathematics education, 2008:1). Umeå, Umeå Universitet.
Fulltext

Mehanovic, Sanela (2011)
The Potential and Challenges of the Use of Dynamic Software in Upper Secondary Mathematics: Students’ and Teachers’ Work with Integrals in GeoGebra Based Environments
(Linköping Studies in Science and Technology. Thesis, 1499) Linköping: Linköpings universitet.
Fulltext

Mellroth, Elisabet (2014)
High achiever! Always a high achiever?
A comparison of student achievements on mathematical tests with different aims and goals
Faculty of Health, Science and Technology
Karlstad University Studies | 2014:67
Fulltext (pdf)

Müllern, Henrik (1971)
Individualiserad matematikundervisning på mellanstadiet : licentiatavhandling i pedagogik ht 1970
(Rapport, 27). Umeå: Lärarhögskolan i Umeå.

Nilsson, Per (2003)
Elevers förståelse av en slumpsituation - En fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel
(Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet.
Abstract

Pejlare, Johanna (2004)
Torsten Brodén and the principles of geometry
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:56). Göteborg: Chalmers tekniska högskola.

Persson, Elisabeth (2006)
Det smyger sig in hela tiden : om tankestilar och traditioner i utbildningen för blivande matematiklärare
Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.
Fulltext

Persson, Per-Eskil (2005)
Bokstavliga svårigheter : faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande
(Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet, 2005:09) Luleå tekniska universitet.
Fulltext

Pettersson, Eva (2008)
Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik
(Reports from MSI, 08030).
Växjö: Växjö universitet.
Fulltext

Pettersson, Kerstin (2004)
Samspel mellan intuitiva idéer och formella bevis : en fallstudie av universitetsstudenters arbete med en analysuppgift
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:44) Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
Fulltext

Prytz, Johan (2004)
A study of the angle of contact : with a special focus on John Wallis' conception of quantities and angles
(U.U.D.M. report, 2004:30) Uppsala: Uppsala university.
Referens

Riesbeck, Eva (2000)
Interaktion och problemlösning : att kommunicera om och med matematik
(FiF-avhandling, 42). Linköping: Linköpings universitet.

Ryve, Andreas (2003)
Concept mapping in Linear algebra
(Mälardalen University Licentiate Thesis, 21) Västerås: Mälardalens högskola.
Abstract

Sumpter, Lovisa (2008)
Affect and reasoning
(Research reports in mathematics education, 2008:3) Umeå: Umeå universitet.

Svensson, Petra (2014)
Elever med utländsk bakgrund berättar : möjligheter att lära matematik
(Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:31) Malmö: Malmö högskola.
Fulltext

Szabo, Attila (2013)
Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem
(Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 2013:4) Stockholm: Stockholms universitet.
Fulltext

Sönnerhed, Wang Wei (2011)
Mathematics textbooks for teaching : an analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in mathematics textbooks in Swedish upper secondary education
Göteborg: Göteborgs universitet.
Fulltext

Taflin, Eva (2003)
Problemlösning och analys av rika matematiska problem
(Research reports in mathematics education, 2003:5) Umeå: Umeå universitet.
Abstract

Unga, Johanna (2013)
Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… : matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet
Stockholm: Stockholms universitet.
Fulltext

Wester, Richard (2015)
Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv
Malmö studies in educational sciences: Licentiate dissertation series 2015:36
Malmö högskola
Abstract

Wolf-Watz, Margareta (2004)
Becoming a teacher in mathematics and science : a study of the transition from initial teacher education to school practice
(Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 19). Umeå: Umeå universitet.
Fulltext

Wyndhamn, Jan (1988)
Tankeform och problemmiljö : skolan som kontext för tänkande i elementär matematik
(Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi ; 126). Linköping: Universitetet i Linköping.

Österholm, Magnus (2004)
Läsa matematiska texter : förståelse och lärande i läsprocessen
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1134). Linköping: Linköpings universitet.
FulltextFinlandssvenska avhandlingar

Häggblom, Lisen (1994)
Matematik på barnets villkor : en teoretisk och empirisk utgångspunkt för inlärning och utveckling av lågstadiets matematikundervisning
Åbo: Åbo Akademi.

Innehåll: RMW