Övriga skrifter

Skapad: 2008-03-11. Ändrad: 2016-09-09  

Övriga skrifter

Tal i bråk- och decimalform – en röd tråd
Materialet består av sju kapitel som omfattar bråkräkning i ett 1 till 9-perspektiv. Avsikten med materialet är att ge lärare möjlighet att skapa en kontinuitet i elevernas inlärning genom att ge en helhetsbild av bråkets roll i skolan ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv. Det är naturligtvis möjligt att på egen hand läsa igenom texten och nöja sig
med det. Men för att få ut mesta möjliga av materialet rekommenderar vi att man som lärargrupp arbetar gemensamt med materialet på ungefär samma sätt som man gör i Matematiklyftet.
 
Text: Wiggo Kilborn
Sidantal: 36
Fri nedladdning »»»

Barn och matematik 6 år
Med denna skrift, Barn och matematik 6 år, hoppas vi kunna inspirera alla föräldrar att reflektera över hur barn lär sig matematik. Vi vill också visa möjligheter till att stimulera, engagera och utmana barns lärande. Skriften är den tredje och sista i serien Barn och matematik.
    I broschyren visar vi på situationer och tillfällen där matematik kan lyftas fram i hemmiljön. För att matematiken ska upplevas och förstås av barnen, måste de vuxna benämna och samtala om det de gör tillsammans med barnen för att kunna utmana och utöka deras erfarenheter. Barn är hela tiden upptagna med att utforska omvärlden och de försöker tolka och förstå de sammanhang de är involverade i, bland annat med hjälp av matematik. Vi sätter fokus på barns omvärld och den matematik som små barn, med hjälp av vuxna, möter i sin vardag. Att utveckla förståelse för matematikens ord och begrepp är en ständigt pågående process som du som förälder är delaktig i. När du lyfter fram och benämner det som finns i omvärlden, ger du ditt barn förutsättningar att uppleva matematik.
 
Text: Elisabet Doverborg
Foto: Anders Wallby
Sidantal: 16
Säljes i 10-pack
För prisuppgift och beställning »»»

Barn och matematik 3-5 år
Med denna skrift, Barn och matematik 3-5 år, hoppas vi kunna inspirera alla föräldrar att reflektera över hur barn lär sig matematik. Vi vill också visa möjligheter till att stimulera, engagera och utmana barns lärande. Skriften är den andra i serien Barn och matematik.
    I broschyren visar vi på situationer och tillfällen där matematik kan lyftas fram i hemmiljön. För att matematiken ska upplevas och förstås av barnen, måste de vuxna benämna och samtala om det de gör tillsammans med barnen för att kunna utmana och utöka deras erfarenheter. Barn är hela tiden upptagna med att utforska omvärlden och de försöker tolka och förstå de sammanhang de är involverade i, bland annat med hjälp av matematik. Vi sätter fokus på barns omvärld och den matematik som små barn, med hjälp av vuxna, möter i sin vardag. Att utveckla förståelse för matematikens ord och begrepp är en ständigt pågående process som du som förälder är delaktig i. När du lyfter fram och benämner det som finns i omvärlden, ger du ditt barn förutsättningar att uppleva matematik.
 
Text: Elisabet Doverborg
Foto: Anders Wallby
Sidantal: 16
Säljes i 10-pack
För prisuppgift och beställning »»»

Learning study – en guide
Arbetet i en Learning study innebär att elevernas lärande och lärarnas uppdrag att främja elevers kunskapsutveckling hamnar i fokus. Avsikten med den här publikationen är att stödja och uppmuntra lärare och skolor att använda Learning study i arbetet med att stärka undervisningen för att öka elevernas möjligheter att utveckla de kunskaper som styrdokumenten anger. Vår förhoppning är att denna guide ska bidra till att arbetet blir framgångsrikt och upplevs som meningsfullt.
    I Learning study – en guide diskuteras de olika inslagen i en Learning study ingående. Guiden är inte tänkt att ersätta nödvändig handledning, men ska kunna fungera som ett extra stöd vid planering och genomförande av en Learning study. Framställningen i guiden är till stora delar kopplad till det stöd som finns på Learning study-webben, ls.idpp.gu.se, och dessa är tänkta att komplettera varandra.
    Learning study – en guide är resultatet av ett uppdrag till NCM från Skolverket att ta fram stödmaterial för lärargrupper som vill arbeta med Learning study.
 
Text: Johan Häggström, Maria Bergqvist, Henrik Hansson, Angelika Kullberg, Joakim Magnusson
Foto: Anders Wallby
Sidantal: 31
För prisuppgift och beställning »»»


Barn och matematik 0-3 år
Med denna skrift, Barn och matematik 0-3 år, hoppas vi kunna inspirera alla förälder att reflektera över hur barn lär sig matematik. Vi vill också visa möjligheter till att stimulera, engagera och utmana barns lärande.
    Många studier visar att föräldrar har en avgörande betydelse för sina barns matematiklärande. I broschyren visar vi på situationer och tillfällen där matematik kan lyftas fram i hemmiljön. Dessa situationer och tillfällen finns i de flesta hem, men för att matematiken ska upplevas och förstås av barnen, måste de vuxna samtala, benämna, utmana och även utvidga barnens erfarenheter. Barn är hela tiden upptagna med att utforska omvärlden och de försöker tolka och förstå de sammanhang de är involverade i, bland annat med hjälp av matematik. I broschyren sätter vi fokus på barns omvärld och den matematik som små barn, med hjälp av vuxna, möter i sin vardag.
 
Text: Elisabet Doverborg
Foto: Anders Wallby
Sidantal: 16
Säljes i 10-pack
För prisuppgift och beställning »»»


Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus
I januari 2007 fick Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) i uppdrag av Valideringsdelegationen att inleda ett arbete kring validering av vuxnas matematikkunnande. Det ingick i uppdraget att arbetet skulle kunna tjäna som en modell som har relevans också på andra ämnesområden.
    I denna skrift har författarna analyserat och problematiserat valideringsfrågan utifrån olika perspektiv. De har också försökt att åstadkomma en syntes av tankeströmmar och aspekter som bedöms som väsentliga då man, mer konkret, utvecklar metoder för och organiserar validering. Deras analys bygger på resultat av forskning från olika teoretiska ansatser, discipliner och forskningstraditioner, på policydokument kring vuxnas lärande samt på mångårig personlig erfarenhet av vuxenutbildning (Gustafsson & Mouwitz, 2003, 2004). Syntesen speglar även ett förhållningssätt till individ och kunskap och har därmed såväl en etisk som en kunskapsteoretisk dimension.
    Det är författarnas förhoppning att denna skrift som är en bearbetad version av den ursprungliga rapporten, och som även finns översatt till engelska (se nedan), skall stimulera till fortsatt kunskaps- och metodutveckling.
 
Text: Lars Gustafsson & Lars Mouwitz
För prisuppgift och beställning »»»
Skriften finns även tillgänglig som pdf, [3,1M] »»»

Validation of adults' proficiency – fairness in focus
In January 2007, the National center for mathematics education (NCM), at the University of Gothenburg, was commissioned by the Validation Delegation to initiate work on the validation of adult´s proficiency in mathematics.
    In the report, which should be regarded as a position paper, the authors have analysed and reviewed the problems connected to validation from a number of different perspectives. They have also tried to achieve a synthesis of the ideas and aspects which they believe are essential for developing more concrete methods for organising validation. Their analysis builds on the findings of research from different theoretical approaches, disciplines and traditions, and on policy documents concerning adult learning, as well as many years of personal experience from adult education. The synthesis also reflects an approach to the individual and to knowledge, and thus has an ethical as well as an epistemological dimension.
 
För prisuppgift och beställning »»»
Download pdf, [3,8MB] »»»


Educating for the future – utgående produkt
How should future teachers of mathematics be educated? What are the competencies needed for her/him to be able to further pupils’ joy to learn mathematics?
    These were questions discussed during the symposium “Preparation of Mathematics Teachers for the Future” held at Malmö University in May 2003.

Red: Ola Helenius
För prisuppgift och beställning »»»

Study the Masters – utgående produkt
Proceedings of a Nordic pre-conference to ICME 10 and to the HPM satellite meeting in 2004 – A tribute to the work of John Fauvel in the Abel Bicentennial Year 2002.
The aim of the conference was: To present, discuss and develop concrete ideas from the history of mathematics, which can be used to motivate, illustrate and enhance the understanding of some key concepts and methods from the mathematics curriculum. The title comes from a phrase the Norwegian mathematician Niels Henrik Abel once wrote in his Paris notebook of 1826: It appears to me that if one wants to make progress in mathematics one should study the masters and not the pupils.
 
Red: Otto Bekken
För prisuppgift och beställning »»»

Matematikdidaktiken i Sverige – en lägesbeskrivning av forskningen och utvecklingsarbetet – utgående produkt
Var står den svenska forskningen inom matematikdidaktik? En ny rapport från Kungl. Vetenskapsakademien och NCM tar upp frågan till granskning. Kartläggningen är gjord av professor Ole Björkqvist, Åbo Akademi. Initiativet till granskningen har tagits av Svenska kommittén för matematikutbildning vid KVA, SKM, och NCM.
 
Text: Ole Björkqvist
För prisuppgift och beställning »»»

rapporter utgivna av skolverket
Följande rapporter är framtagna av NCM och Skolverket i samarbete och utges av Skolverket: Minoritetselever och matematikutbildning. Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning.

Avsevärt färre minoritetselever når nationellt uppsatta mål och strävansmål än majoritetselever. Översikten tar upp många av förslag till förbättring, som beskrivs i litteraturen, vilka nödvändigtvis inte behöver medföra ökade kostnader för verksamheten. Det som krävs är istället en förändring av uppfattningar och attityder hos alla som på något sätt har inflytande över elevens studiesituation.
 
Rapporten kan beställas och finns tillgänglig för nedladdning på Skolverkets webbplats.

Skolverket har i samarbete med NCM gett ut denna kunskapsöversikt som har fokus på matematikundervisning och de grupperingar som kan uppstå i och med elevers olikheter att lära. Man menar också att elevers olikheter i första hand inte är ett organisationsproblem utan en utmaning för undervisningen.
 
Rapporten kan beställas och finns tillgänglig för nedladdning på Skolverkets webbplats.

rapport utgiven av myndigheten för skolutveckling

Kunskapsöversikt och bibliografi kring baskunnande i matematik
NCM har på uppdrag av Skolverket tagit fram en kunskapsöversikt och bibliografi kring baskunnande i matematik. Baskunnande i matematik ska stödja lärare och skolor i att utveckla undervisningen i matematik och ge impulser till samtal om matematikämnets betydelse i dagens och morgondagens samhälle. Resonemangen kring baskunskaper, basfärdigheter och baskunnande behöver i det lokala utvecklingsarbetet problematiseras. Vilka kunskaper som krävs av en elev eller medborgare ändras med tiden. Boken diskuterar även sambanden mellan bedömning och betyg.
 
Rapporten kan beställas och finns tillgänglig för nedladdning på Skolverkets webbplats.

rapport utgiven av Högskoleverket

Lars Mouwitz har skrivit det första bidraget, Bildning och matematik, till Högskoleverkets skriftserie om bildning. Rapporten tar upp frågor om varför matematiken försvunnit från debatten och varför den bör komma tillbaka.
    Lars Mouwitz menar att många människor har negativa känslor inför ämnet på grund av den undervisning som varit förhärskande i ämnet. Han anser att matematiken avhumaniserats i modernistisk iver och beskriver matematikens liv i det fördolda samt hur den ligger inbäddad i teknik och samhällsorganisation. ”På ett förunderligt vis återkommer också matematikens kreativa tankelekar i naturens grundläggande strukturer; ett märkligt faktum som gjort ämnet till vetenskapens verktyg framför andra.”
    Förhållandet matematik och bildning är inte självklart. Bildning har haft en negativ klang av esoterisk förfining men författaren menar att begreppet bör komma tillbaka för att motverka alltför snäv specialisering och avhumanisering av samhället. Bildning och matematik ingår i vårt samlade kulturarv och har förbindelser till i stort sett all mänsklig verksamhet.
 
Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på Högskoleverkets webbplats.