Svar på Öppet brev till Skolverket

Skapad: 2006-12-12. Ändrad: 2006-12-12  

Svar på Öppet brev till Skolverket

Skolverket har mottagit ert öppna brev angående beslutet att tillåta sk symbolhanterande räknare på nationella prov i matematik.

Skolverket förstår er oro att elevers matematikkunskaper ska försämras. Det finns, som redovisats i Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97), olika signaler om att så är fallet. Så kunde t.ex. TIMSS 2003 redovisa att svenska elever i årskurs 8 hade betydligt lägre resultat 2003 än vad motsvarande elever hade 1995. Ett område där nedgången var särskilt påtagligt var algebra. Till stor del förklaras nedgången av att endast drygt 40 procent av eleverna fått undervisning i algebra före provtillfället.. Detta är ett exempel på att algebrans andel av undervisningstiden har minskat och att undervisningstiden naturligtvis har betydelse för elevernas resultat. Denna förändring får ses som ett uttryck för att fokus i matematikämnet har förflyttats från de mer renodlade matematiska färdigheterna mot en större betoning av matematikens tillämpning vid olika former av problemlösning. Det är därmed alltför förenklat att fokusera enbart på användning av räknare i undervisningen vid bedömningen av varför elevers kunskaper och kunskapsutveckling i matematik förändras över tid. Diskussionen om vilka hjälpmedel som ska tillåtas eller inte tillåtas är inte ny utan aktualiseras med mer eller mindre jämna mellanrum, i synnerhet när någon studie visat att vissa traditionella matematikkunskaper försämrats.

Skälet till att Skolverket kommer att tillåta användning symbolhanterande räknare på nationella prov fr.o.m. läsåret 2007/08 är att det från lärarhåll har framförts att man på grund av det nuvarande förbudet avstår från att utveckla sin undervisning mot nya tillämpningsområden där avancerade men ej tillåtna räknare, erbjuder nya möjligheter. En följd av att det inte är tillåtet att använda symbolhanterande räknare på nationella prov blir att de inte tillhandahålls eller förordas och därmed inte heller används i det vardagliga skolarbetet.

Naturligtvis får inte proven var så utformade att det gynnar elever med ett speciellt hjälpmedel, som t.ex. symbolhanterande räknare. Institutionerna som konstruerar proven i matematik har därför i uppdrag att konstruera dessa så att proven ska vara ”räknarneutrala”. Det kan exempelvis ske på så sätt att uppgifter som prövar be-greppsbildning, algebra etc. kommer att finnas i en första provdelen, där räknare överhuvudtaget inte får användas. De uppgifter som ingår i den andra delen skall å andra sidan vara av sådant slag att den symbolhanterande räknaren inte skall innebära någon fördel.

I sammanhanget bör också nämnas att det inte är Skolverkets uppgift att bestämma vilka hjälpmedel eller läromedel som används i skolan. Det är en uppgift för professionen och eleverna.. Skolverkets uppgift är att sätta upp de mål som skall gälla för undervisningen och de mål eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs. Undervisningens innehåll, form och vad som i övrigt görs för att målen skall uppnås är frågor som avgörs av de närmast berörda, dvs. lärare, lärarlag, elever etc. Det åligger således inte Skolverkets att förbjuda användningen av vissa hjälpmedel, läromedel eller vad det vara må som lokalt bedöms vara viktigt för att uppnå målen.

På Skolverkets vägnar

Kristian Ramstedt
Enhetschef

Wolfgang Dietrich
Undervisningsråd

Jan Engstedt
Undervisningsråd