928 Stora skillnader mellan nationella prov och lärares prov i matematik

Gy, Skolledare
Föreläsning

Jesper Boesen

Jesper kommer i sitt föredrag att belysa och diskutera skillnader mellan lärarkonstruerade prov och nationella prov i matematik. Jesper tar utgångspunkt i resultat från sin avhandling Assessing Mathematical Creativity, som visar hur lärarkonstruerade prov och nationella prov skiljer sig. Till exempel finner Jesper att en majoritet av uppgifterna i de lärargjorda proven kunde lösas genom att kopiera tidigare lösningar och använda resonemang som kan memoreras och genomföras till stora delar utan krav på matematisk förståelse. Det omvända förhållandet gällde för de nationella proven där kreativa och matematiskt välgrundade resonemang krävdes för att lösa majoriteten av uppgifterna. De nationella proven uppvisar också en relativt jämn fördelning mellan uppgifter som kräver olika matematiska kompetenser, medan majoriteten av lärarproven mer ensidigt testar rutinfärdigheter och kända procedurer.

Jesper Boesen är doktor i matematikdidaktik med bakgrund som gymnasielärare i matematik och samhällskunskap. Han är verksam vid Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet och är en av två projektledare för matematikutvecklarsatsningen. Han har arbetat vid institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet med den nationella provbanken i matematik och med de nationella proven i matematik. Han har även arbetat för PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm med konstruktion av det nationella A‑kursprovet och utveckling av en intern uppgiftsbank. Han är också anställd som lektor i matematikdidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem