918 Mer än matematik – språkets betydelse då man utformar matematikuppgifter

Gr
Seminarium

Catarina Persson
Katarina Kjellström

Språkliga formuleringar kan sätta krokben för eleverna att förstå en matematikuppgift. Detta gäller för alla elever men i synnerhet för många elever med ett annat modersmål än svenska. Som matematiklärare är det viktigt att se var de språkliga svårigheterna ligger för dessa elever. Att skapa välformulerade matematikuppgifter är en utmaning. Språket ska vara ett stöd för tänkandet men samtidigt bör det inte innehålla fallgropar. Det är matematikkunskaperna som ska prövas och inte språkkunskaperna. Vi tar upp och diskuterar olika typer av språkliga svårigheter och fällor man kan undvika. Seminariet bygger på en nyutgiven skrift, ”Mer än Matematik”, som är framtagen av Nationellt centrum för svenska som andraspråk i samarbete med PRIM-gruppen och finansierad av Myndigheten för skolutveckling.

Catarina Persson arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
Katarina Kjellström arbetar i PRIM-gruppen.

Klicka här för full dokumentation

Hem