906 Lesson study – att lära av varandra, erfarenheter från ett F-9 projekt

Allm, Skolledare
Föreläsning

Marie Hanson Axelsson
Jette Bergman
Anna-Lena Bergman
Patrik Bergman

Under höstterminen 2007 har vi på Trädgårdsstadsskolan arbetat i olika grupper (F-9) med fortbildning enligt den japanska modellen Lesson Study. De olika grupperna bestämde sig för ett matematiskt begrepp som skulle introduceras på en lektion. Vi läste litteratur, bollade idéer och erfarenheter med varandra och ett externt bollplank. Detta ledde fram till en noggrant planerad lektion. Lektionen genomfördes av en av lärarna medan resten var med och observerade vad som hände. Utifrån observationerna diskuterade vi sedan ytterligare förändringar och förbättringar varpå lektionen genomfördes ytterligare en gång med en annan grupp elever. Även efter denna lektion träffades gruppen och diskuterade nya förändringar.

Vi kommer under föreläsning redovisa våra erfarenheter utifrån detta arbete som för oss har fungerat som en mycket givande fortbildning och fått oss att se på undervisning och lärande ur nya perspektiv.

Jette Axelsson matematiklärare i F-2
Anna-Lena Bergman matematiklärare i 6-9
Patrik Bergman matematiklärare i 6-9

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem