903 Ma för elever m läs- o skrivsvårigheter

Allm, Skolledare
Föreläsning

Per Berggren
Maria Lindroth

Elever med läs- och skrivsvårigheter upplever tyvärr ofta att matematik är ett ämne att misslyckas i. På vilket sätt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter påverkar deras förmåga ges exempel på i föreläsningen. Utifrån detta kan man sedan utforma undervisningen för att hitta kompensatoriska vägar för så att även dessa elever får känna glädjen av att kunna och lyckas i matematik.

Förslag på hur undervisningen kan förändras för att göra matematik mer intressant och lustfylld för dessa, och för alla andra, elever ges.

-    Hur påverkar läs- och skrivsvårigheter matematikinlärning?
-    Vilka varningsklockor ska man vara uppmärksam på?
-    Diagnostisera läs- och skrivsvårigheter genom matematik!?

Vi har bedrivit ett förändringsarbete i matematikundervisning sedan 1994, bland annat med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Erfarenheterna från denna process, våra omfattande litteraturstudier och möten med andra som är insatta inom detta område har hjälpt oss i detta arbete. Detta i sin tur stimulerar oss i vårt dagliga arbete med eleverna.

Per Berggren och Maria Lindroth
Matematiklärare, författare och lärarfortbildare

Klicka här för full dokumentation

Hem