902 Matematik och identitet. Om affektiva faktorers betydelse för prestation i matematik i ett genusperspektiv

Allm, Skolledare
Föreläsning

Gun Axelsson

En föreläsning som strävar efter att synliggöra hur psykologiska faktorer påverkar hur man lyckas i matematik. Forskning visar att attityden till ämnet är avgörande, ofta mer än den kognitiva förmågan och att den matematiska självbilden grundläggs tidigt och är relativt stabil. Fokus kommer att läggas på hur denna självbild påverkar vuxna som senare i livet tar sin andra chans och påbörjar vuxenstudier. Särskilt intresse kommer att ägnas hur man som lärare kan bryta onda cirklar av kognitiv förvirring, misslyckanden, rädsla för matematik, dåliga inlärningsstrategier, lågt självförtroende, grandios hållning samt, som en konsekvens, ännu fler misslyckanden. Erfarenheter från min långa lärartjänst på alla stadier har tillsammans med egna reflektioner lett till det praxisnära forskningsprojektet Matematik och identitet, som jag bedriver som doktorand vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet parallellt med lärararbetet som lektor i matematik vid Åsö Vuxengymnasium.

Klicka här för full dokumentation

Hem