728 UT MED DIDAKTIKEN! – dialogseminarium där forskning och skolvärld bygger broar för vuxnas matematiklärande i ett nordiskt samarbetsprojekt

Vux, Skolledare
Seminarium

Hans Melén

I det här seminariet har du möjlighet att möta och samtala med forskare och lärare, samt beskriva vilka behov och utvecklingsmöjligheter du ser. Seminariet knyter an till föreläsningen ”En bro mellan forskning och skolvärld för vuxnas matematiklärande – ett nordiskt samarbetsprojekt” där vi presenterade projektets visioner och resultatet av vår kartläggning.

Hur förs didaktiska forskningsresultat ut till skolvärlden? Hur kommer de den vuxenstuderande till godo? Hur kan lärare synliggöra för praktiken intressanta forskningsområden? Hur kan dialogen mellan lärare och forskare utvecklas?

Den matematikdidaktiska forskningen i Norden är i kraftig utveckling men dialogen mellan forskare och praktiker är begränsad. Därför kartlägger vi vilka etablerade kontakter, vilka behov och vilka utvecklingsmöjligheter som finns kring denna dialog.

Vi undersöker förekomsten av litteratur samt digitala och fysiska forum där matematik-
didaktiska forskare för ut sina resultat och rön till matematiklärare inom vuxenutbildningen.
Det är i detta sammanhang av intresse att undersöka om detta sker på ett sådant sätt att de påverkar undervisningspraktiken. Vidare undersöker vi huruvida kommunikationen även sker i motsatt riktning, dvs att lärare formulerar undervisningsproblem som bör beforskas. Är det möjligt att formulera forskningsprojekt där både forskare och problem-formulerande lärare samarbetar?

Som ett hjälpmedel i vår kartläggning har vi en webbplats för fortlöpande dokumentation och kommunikation med organisationer och aktörer utanför projektet. Vi använder bland annat enkäter i denna kartläggning.

Projektet finansieras med hjälp av Nordplus Voksen och är ett samarbete mellan:
Centrum för Flexibelt Lärande i Söderhamn
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (Köpenhamn)
Københavns VoksenUddannelseCenter, KVUC
VoksenUddannelseCenter Thy-Mors
Vox – nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (Oslo)
Vuxenutbildningen Nordanstig
Vuxenutbildningen Skellefteå
Vuxenutbildningen Östhammars kommun
Åsö Vuxengymnasium (Stockholm)

Seminarieledare:
Per Bengtson, Niklas Bremler, Johan Forssell, Mikael Gehlin, Dan Jonsson, Svein Kvalø, Hans Lagenius, Lena Lindenskov, Hans Melén, Søren Mielche, Sven Qviberg och Knud Søgaard

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem