710 Kan man lära sig läsa och räkna utan svårigheter?

Gt, Skolledare
Föreläsning

Görel Sterner

Bakgrunden till föreläsningen är NCM:s arbete med läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Många elever kämpar dagligen med både läsning och matematik.
En känsla av ständiga misslyckanden inom dessa viktiga områden kan leda till uppgivenhet och att eleven tappar tron på sin förmåga att lära. Men både forskning och praktiska erfarenheter ger gott hopp. Svårigheterna är oftast begränsade till vissa områden av matematiken och med en väl anpassad undervisning parat med elevens
egna insatser kan problemen oftast övervinnas. Föreläsningen tar upp aktuell forskning på området, kopplat bland annat till arbetsminne, uppgiftsorientering, ordförråd och läsförståelse. Konkreta förslag på utprövade undervisningsaktiviteter, speciellt lämpade för elever i behov av särskilt stöd presenteras.

Görel Sterner är specialpedagog och undervisar i svenska och matematik i årskurserna 1-6. Hon är också projektledare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. I samarbete med Ingvar Lundberg, professor vid Göteborgs universitet har flera artiklar och rapporter publicerats som belyser sambanden mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter.

Klicka här för full dokumentation

Hem