707 Hur många prickar har en gepard?

Gt
Föreläsning

Berit Bergius
Lillemor Emanuelsson

Har geparder, parkeringsplatser, slott, kuddar, pinnar, cyklar, lek och spel med lärande i matematik att göra? Hur lär sig unga elever matematik?

Vi berättar om teman, med integrerade avsnitt av bild, samhälle, natur, utveckling av språk och grundläggande matematikbegrepp, genomförda i klassrumsarbete och kompetensutveckling av lärare, förskoleklass - skolår 5(6).

Vi beskriver kontexter med upplevelser och erfarenheter av omvärlden samt olika begrepp, metoder och representationer i matematik. Vi följer elevers och lärares arbete, upptäckter, dokumentationer, analyser och reflektioner.

För att bibehålla nyfikenhet, kreativitet och lust att lära behöver elever stimulans och uppmuntran. De lär när de blir engagerade i intressanta och meningsfulla aktiviteter, i lek och samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. När elever får lära matematik genom egna erfarenheter och i skiftande sammanhang växer intresset för matematik samtidigt som tilltron till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära.
Exemplen hämtas ur det stöd och inspirationsmaterial, med samma namn, som tagits fram vid NCM, med stöd av Myndigheten för skolutveckling.

Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskolans åk 1 - 6.

Arbetar nu på Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs Universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem