705 Uppdrag matematik på skolområde Väster i Jönköping

Allm, Skolledare
Föreläsning

Tomas Fång
Birgitta Fagerlund

Uppdrag matematik är en satsning som genomförs på ett av tre skolområden i Jönköping. Det övergripande syftet är att stimulera och skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Lärare och skolledare från både förskola och grundskola deltar. Uppdrag matematik bedrivs i processform där första steget är treårigt. Därefter kommer en avstämning att göras inför det fortsatta arbetet. En viktig del är att skapa förutsättningar på varje skolenhet för en kontinuerlig kompetensutveckling som inte är beroende av avgränsade projekt. Efter drygt ett års förberedelsearbete startade Uppdrag matematik hösten 2006 med ett spår för förskolan och ett för grundskolan. Varje spår har en processledare. Den gemensamma styrgruppen, som består av bland annat områdeschef och representanter för skolledarna, träffas regelbundet. På sikt ska de två spåren gå samman och en samverkan med gymnasiet planeras.

I förskolespåret har förskollärarna träffats tillsammans med en kursledare från NCM under sex halvdagar. Utbildningen har innehållit studier om taluppfattning, rumsuppfattning och sortering samt didaktiska tillämpningar i den egna barngruppen och dessutom doku-mentation, barnintervjuer, litteraturstudier och redovisningar av genomförda aktiviteter med barnen. Denna utbildningsdel avslutades med en utställning av den dokumentation som gjorts. Elva rektorsenheter har representerats av sammanlagt fyrtio förskollärare och elva skolledare.

Grundskolespåret har inspirationsträffar ungefär en gång i månaden med en kursledare från NCM. Varje träff omfattar fyra timmar och inleds av en inbjuden person från olika yrkesområden som berättar om matematiken i sin vardag; därefter följer föreläsning, praktiska övningar, litteraturseminarium och diskussioner. För att få största möjliga erfarenhetsutbyte används tvärgrupper med deltagare från olika skolor och i hela spannet från F till 9. Mellan träffarna genomför deltagarna uppdrag, oftast tillsammans med de egna eleverna. Från var och en av de tio grundskolorna medverkar fem lärare och en skolledare.

I föreläsningen kommer bakgrunden till uppdraget, processarbetets upplägg och form, samt utvärderingarnas innehåll att presenteras.

Klicka här för full dokumentation

Hem