703 Matematisk kommunikation i en skola för alla

Allm, Skolledare
Föreläsning

Ann-Louise Ljungblad

Inom Specialpedagogiska institutet pågår ett ovanligt specialpedagogiskt projekt och utvecklingsarbete – Matematisk kommunikation i en skola för alla. Då ingen myndighet idag ansvarar för området matematiksvårigheter på nationell nivå, gör Specialpedagogiska institutet ett försök att bidra med nytt kunnande inom området. Projektets mål är att bidra till att skapa ny specialpedagogisk kompetens för att kunna stötta elever i komplicerade lärsituationer eller med funktionshinder.

Dagens komplexa samhälle genomsyras av ett omfångsrikt informationsflöde, där en stor del är matematisk information, vilket för en person som ännu inte erövrat en grundläggande matematisk kompetens kan vara svår att tolka. Att få möjlighet att erövra en matematisk kompetens kan ses som en mänsklig rättighet för alla elever. Som matematiklärare är det dock svårt att möta alla elevers olikheter (Ljungblad, 2003). Hur vi människor upplever matematiken som ett språk är individuellt och komplext för lärare att analysera. Sociala, kulturella och pedagogiska faktorer är tätt sammantvinnade i skolan som praktik. Det som vi uppfattar som inlärningssvårigheter, och som vi förlägger till individer och deras ”förmåga” att tillägna sig matematik, kan kanske bättre förstås om vi analyserar de regler för den matematiska kommunikation som vuxit fram i skolan (Säljö, 2000).

Projektet syftar till att höja kompetensen inom Specialpedagogiska institutet så att rådgivarna kan stötta de kommunala skolornas behov på ett bättre sätt i framtiden. I föreläsningen beskriver Ann-Louise hur hon arbetar som rådgivare med olika uppdrag kring matematiskt lärande för alla barn, elever och vuxna ute i kommunerna - med frågeställningar kring delaktighet, likvärdig utbildning och sist men inte minst matematik-undervisning av hög kvalitet.

Litteratur
Ljungblad, A-L. (2003). En studie av hur barn använder siffror, tal och antal i en matematisk diskurs. Magisteruppsats i specialpedagogik.
Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborg: Göteborgs universitet.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma.

Ann-Louise Ljungblad är specialpedagog och har fördjupat sig i en lång actionsforskning kring området matematiksvårigheter. Hon är också författare, medverkar i lärarutbildning och fortbildning och arbetar idag som rådgivare på Specialpedagogiska institutet.

Klicka här för full dokumentation

Hem