625 Ny bedömningsmetod – så blir betygskriterierna tydligare för eleverna

Gy, Skolledare
Föreläsning

Daniel Dufåker
Roger Fermsjö

Under läsåret 04/05 började vi matematiklärare, vid Södra latins gymnasium, diskutera möjligheten att bedöma elevers prestationer direkt mot betygskriterierna istället för att gå omvägen via poäng som vi tidigare alltid gjort. Vi upplevde att eleverna, trots att vi diskuterade kursmål och betygskriterier flera gånger under kurserna, fokuserade alldeles för mycket på vilken totalpoäng de fick på proven och varför den inte räckte till ett högre betyg än det som de fick på kursen. Detta trots att poängen var kvalitetspoäng d.v.s. poängen för varje uppgift markerades med g-poäng, vg-poäng och/eller med ¤ på samma sätt som vid de nationella proven.

En stor brist med att bedöma elevernas prestationer mot poäng på detta sätt är att det, trots att det finns flera olika betygskriterier för varje betygsnivå, bara finns en sorts poäng på varje nivå vilket inte tydliggör för eleverna vilka förtjänster och brister som finns i deras lösningar till olika uppgifter. Ytterligare en brist med detta sätt att bedöma är att det inte tydligt framgår om man verkligen testar alla betygskriterier.

Våra förhoppningar, med att börja bedöma varje uppgift direkt mot betygskriterierna, var att
•    det skulle bli tydligare för eleverna vilka kvaliteter som bedöms och lättare för eleverna att förstå vad som krävs för att få ett visst betyg.
•    eleverna skulle bli bättre på matematik när det blir tydligare för dem vilka kvaliteter som de redan har och vilka som de kan bli bättre på.
•    i så hög utsträckning som möjligt testa alla betygskriterier. Det kommer då att leda till att vi måste utveckla nya bedömningsformer och kanske också förändra sättet vi undervisar på.

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter från de första åren med detta nya sätt att bedöma elevernas kunskaper i matematik.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem