613 Hur kan minus minus bli plus?

Gr
Föreläsning

Cecilia Kilhamn

Föreläsningen belyser svårigheterna med att förstå subtraktion med negativa tal. Ett
antal vanliga förklaringsmodeller granskas och svagheterna med de olika modellerna diskuteras. Talområdets historiska utveckling och betydelsen av en god taluppfattning lyfts fram som centrala delar i undervisningen om negativa tal. Vissa resultat från studier gjorda dels på lärarstudenter och dels på elever i årskurs 6-8 kommer att användas som exempel i föreläsningen.

Cecilia Kilhamn har en bakgrund som mellanstadielärare men arbetar sedan 2003 med matematikdidaktik vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik vid Göteborgs Universitet. Cecilia skrev sin magisteruppsats om funktionsbegreppet i laborativt arbete med barn i årskurs 3 och 5 och är sedan januari 2006 doktorand i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet. Doktorandprojektet fokuserar på förståelse av negativa tal.

Klicka här för full dokumentation

Hem