612 MUS, Matematik Utvecklings Schema

Gr, Skolledare
Föreläsning

Håkan Johansson

Ett tidsekonomiskt, lättanvänt, överblickbart och kommunicerbart instrument som lever upp till de krav övergången till resultatstyrning ställer på ett instrument.

Hösten 1996 påbörjade Håkan Johansson, VD vid DidaktikCentrum AB och Bo Sundblad, Lärarhögskolan i Stockholm arbetet med att ur skolvardag och lärarerfarenhet vaska fram ett matematikutvecklings-schema. Bakgrunden var att allt fler kommuner och skolor upptäckt värdet av ett enkelt system för resultatuppföljning för att bli bättre på att fördela resurser, att generera pedagogisk kreativitet och följa upp och synliggöra resultat för lärarna på den enskilda skolan.

Eftersom det i vårt land (och på de flesta håll i världen i övrigt) bedrivs undervisning i matematik och att det i de flesta länder också ges ut läroböcker i matematik, bör det sannolikt finnas vissa generella drag hur barn och elever utvecklar sitt tänkande och kunnande i matematik. Utgångspunkten för MUS är således att det finns vissa generella sådana här drag som också utgör en utgångspunkt för undervisning och för utgivning av läromedel. Problemet är dock att de här generella dragen i allmänhet är implicita.

Föreläsningen ger en grundläggande introduktion i ett tidsekonomiskt, lättanvänt, överblickbart och kommunicerbart instrument som lever upp till de krav övergången till resultatstyrning ställer på ett instrument. MUS är ett kraftfullt instrument som också är väsentligt mer lättanvänt än de nationella analysinstrument och diagnoser som används idag i skolan.

Håkan Johansson arbetar bland annat med att utveckla former, innehåll och metoder i grund- och gymnasieskolans undervisning. Håkan är VD på Didaktik Centrum AB och medverkade vid framtagandet av kursplanen i matematik (Lpo 94) och i arbetet med tillhörande stöd- och stimulansmaterial.

Klicka här för full dokumentation

Hem