502 Matematik, naturvetenskap och teknik – kan de mötas i klassrummet?

Allm
Föreläsning

Ola Helenius

Det finns ett närmast symbiotiskt förhållande mellan matematik och naturvetenskaperna, likaså mellan matematik och teknik.

Ändå är de tillämpningar av matematik man ser i dessa ämnen i grundskolan relativt få och inte alltid så intressanta. Speciellt ser man sällan kopplingar som bygger på att arbete både med matematik, naturvetenskap och teknik innehåller liknande former av tänkande. Det kan handla t ex om nyfikenhet, experimenterande, generaliserande, exemplifierande, troliggörande, förmodande, jämförande, organiserande, verifierande och så vidare.

Under 2007 har Myndigheten för skolutveckling finansierat ett samarbetsprojekt mellan
Nationellt centrum för matematikutbildning, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt resurscentrum för fysik, Kemilärarnas resurscentrum samt Centrum för tekniken i skolan. Målet har varit att ta fram ett material för lärare som ger exempel på hur matematik kan befrukta undervisningen i de naturvetenskapliga ämnen samt i teknik – och omvänt.

I detta föredrag presenteras tanker och idéer från detta projekt.

Ola Helenius är lektor i matematikdidaktik vid Karlstads universitet samt jobbar som redaktör och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem