428 Matematik B för alla

Gy
Föreläsning

Inga Danielsson

De flesta elever på det samhällsvetenskapliga programmet klarar av att få minst betyget godkänt på matematik A. Enligt skolverkets rapport över betygsfördelningen för det nationella provet i matematik A vt-06 var andelen elever med provbetyget IG 18 %. Men sen verkar det som om abstraktionsnivån blir för hög för många elever i matematik B. Motsvarande rapport för kursprovet i matematik B visar att andelen elever med kurs-betyget IG var 29,2 % vt-06. Motsvarande trend visar sig gälla för andra program också. Hur ska man på bästa sätt hjälpa dessa elever att minst nå betyget godkänt? Problemet verkar vara att gå från konkreta exempel till mer abstrakta. Praktiska förslag på hur man kan frångå läroböckernas algoritmer mot en mer förståelseinriktad undervisning kommer att visas under föreläsningen. Det kommer även att ges tid till tankeutbyte om föreläsningens innehåll.

Inga Danielsson har arbetat som gymnasielärare i över 10 år och alltid intresserat sig för hur man ska kunna nå fram till de ”svagaste” eleverna. Under de senaste åren har hon specialiserat sig på just matematik B på det samhällsvetenskapliga programmet.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem