426 Varför varför?

Gy
Seminarium

Christer Bergsten

En vanlig kommentar från elever är att matematiken blir rolig då man förstår. För att förstå måste man delta aktivt i matematiska resonemang, där man hela tiden håller frågan Varför? i bakgrunden. Vid allt matematiskt arbete krävs reflektion, precision, kreativitet och en insikt i vad det innebär att använda ett hållbart argument och varför det behövs. En upplevelse av en helhet kan bidra till att detta känns meningsfullt och nödvändigt – från en verklighetsbaserad problemställning via undersökande aktivitet, idéer till lösning, formuleringar av resultat, bekräftelse samt reflektion. Seminariet inleds med exempel på hur detta skulle kunna genomföras inom några gymnasiekurser med en efterföljande diskussion bland seminariedeltagarna kring problem och möjligheter att sätta det matematiska resonemanget i centrum i undervisningen.

Christer Bergsten är docent och universitetslektor i matematikdidaktik vid Linköpings universitet.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem