424 Grafteori som ett sätt att motivera bevis, begreppsbildning och rutinberäkningar

Gs/Gy
Föreläsning

Jöran Petersson

Grafteorin innehåller många konkreta begrepp, satser och algoritmer, vilket gör den lättillgänglig för elever redan i grundskolans senare år samtidigt som den kan utmana gymnasister. Algoritmerna i grafteori kan exempelvis användas som ett sätt att kontextualisera huvudräkning. Mer intressant är att använda grafteorin i matematikundervisningen som exempel på hur matematisk teoribildning fungerar. Kreativitet: Vad händer om man byter ut additionen i algoritmen för billigaste väg mot multiplikation. Tolkning: Vad kan man använda varianten med multiplikation till? Algebra: (Hur) kan det formuleras med algebra och vad gemensamt har detta med Kirschhoffs strömlag i fysiken? Algoritmer: Hur skriver man om exempelvis algoritmen för billigaste träd från språklig form till programmerbar form? Bevis: Hur visar man att den fungerar?

Jöran Petersson är fil. lic. i optimeringslära och universitetsadjunkt i matematikämnets didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Klicka här för full dokumentation

Hem