419 Example spaces: what they are, how to get one and what to do with it!

(svensk version följer)

Gr/Gy
Workshop

Anne Watson

All mathematics teaching involves learners making sense of examples given to them by teachers or textbooks, or made up by themselves and other students. Throughout our lifetime as mathematics learners we accumulate these experiences, sometimes finding that what we first meet as an example of one kind of mathematical idea also functions as an example of another idea. These discoveries lead us to organize our experience and bring different examples to the fore at different times, depending on the situation, our recent thinking, and how we have organized our past experiences.

These personal ‘example spaces’ constitute part of our mathematical memory, and provide raw material for making sense of new ideas and experiences. I have found it very useful to think of every student as having a personal example space associated with whatever task they are set or question they are asked. The task of teaching then becomes to help that student enrich, reorganize, and extend their example spaces.

In this session, I will offer some mathematical tasks which have been designed to give participants direct experience of locating their own example spaces and finding out how they are structured. These tasks will be appropriate for primary and secondary teachers. From this experience we will discuss how teachers use the idea of ‘example space’ to help students’ learning, as an assessment tool, and also in thinking about their own practice.

Dr Anne Watson was a teacher for 13 years before becoming a teacher educator and researcher. She is the Reader in Mathematics Education at Oxford University. She is well-known for her insistence that all students think mathematically and that teaching needs to harness these ways of thinking to give everyone access to the curriculum. Her research in this area has recently been published as ‘Raising Achievement in Secondary Mathematics’.
 

Exempelrum: vad de är, hur man skaffar sig ett sådant och vad man gör med det!

(översättning av workshop 419)

Gr/Gy
Workshop

Anne Watson

All matematikundervisning består delvis av att elever försöker förstå meningen bakom exempel som lärare, elever och läroboksförfattare tänkt ut. Under den tid vi lärt oss matematik har vi samlat på erfarenheter från vårt reflekterande kring dessa exempel. Ibland har vi upptäckt att något som ursprungligen varit ett exempel på en viss matematisk idé också kan användas som ett exempel på en annan idé. Dessa upptäckter får oss att organisera våra erfarenheter och att ta fram olika erfarenheter vid olika tillfällen, beroende på situationen, vårt nuvarande tänkande och hur vi organiserat tidigare erfarenheter.
Dessa personliga ”exempelrum” är del av våra matematiska minnen och hjälper oss att förstå nya idéer och bearbeta nya erfarenheter. Jag har märkt att det hjälper mig mycket att tänka på att varje elev har ett personligt ”exempelrum”, som hör ihop med uppgifter de får och frågor som ställs till dem. Att undervisa blir då att hjälpa eleverna att berika, omorganisera och utvidga sina exempelrum.

I det här seminariet kommer jag att erbjuda några matematiska uppgifter som är avsedda att låta deltagarna lokalisera sina egna exempelrum och upptäcka hur de är organiserade. Dessa uppgifter passar för grundskole- och gymnasielärare. Med utgångspunkt från våra erfarenheter med dessa uppgifter diskuterar vi hur man som lärare kan använda idén med ”exempelrum” för att stödja elevernas lärande, som medel för bedömning men också för att reflektera över sin egen undervisning.

Dr Anne Watson var lärare i 13 år innan hon blev lärarutbildare och forskare. Hon arbetar som lektor i matematikdidaktik vid Oxford University och är dessutom känd för sin övertygelse att alla elever tänker matematiskt. Hon hävdar att vi lärare behöver ta vara på elevernas matematiska tänkande och på så sätt ge alla elever en

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem