416 Kartlegging av matematikkvansker

Gr
Föreläsning

Olav Lunde

Problemstilling:
Nyere forskning viser at lærevansker i matematikk kan reduseres og avhjelpes ved at elever som har begynnende vansker, tidlig blir identifisert og at hjelpetiltak settes inn meget raskt.

Innhold:
Det ser ut til at det minst finnes tre ulike former av matematikkvansker. Når en skal utforme hjelpetiltak for elever med vansker, er det viktig å vite hva slags form vanskene har, slik at en kan tilpasse hjelpen etter elevens behov.

Hvilken informasjon er det da lærerne trenger? Vi vil forsøke å finne et svar og vise hvordan læreren med enkle midler kan kartlegge slike vansker. En slik måte å kartlegge på kalles ofte dynamisk kartlegging og en vil vise et eksempel på slikt kartleggings-materiell som læreren kan bruke.

Dynamisk kartlegging består av en funksjonsanalyse av elevens matematikkferdigheter pluss en funksjonsanalyse av elevens læringsforutsetninger.

Vi vet at ny læring skjer best i det Vygotsky kaller den nære sonen, det eleven nesten kan. Dynamisk kartlegging er et forsøk på å kartlegge denne nære sone.

En vil deretter vise hvordan en med basis i materiellet kan utforme en tilpasset opplæring for å avhjelpe vanskene i matematikk.

Olav Lunde, seniorrådgiver (magister i pedagogikk) ved Forum for matematikkmestring, Sørlandet kompetansesenter, Kristiansand. Forumet er del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet i Norge. Lunde har tidligere arbeidet som skolepsykolog.

Har utgitt en rekke artikler og bøker om matematikkvansker og andre pedagogiske emner. (Se www.statped.no/sorlandet/matematikk).

Klicka här för full dokumentation

Hem