407 Praxisnära kompetensutveckling – omfattar samtliga pedagoger med matematik i sitt uppdrag och når samtliga barn/elever och deras föräldrar

Allm, Skolledare
Föreläsning

Eva Wedlund
Birgitta Langermo
Pia Svedlund

Matematikutvecklare med mandat att driva utveckling finns på alla arbetsplatser med förskola, förskoleklass och år 1-9 och då händer det något. De kallar samman till hemmaträffar ca två gånger per termin.
Hemmaträffarna gör matematiken synlig. Kollegor fortbildar varandra.

Nätverksträffarna bidrar stort. Specialträffar med olika innehåll t.ex. matematik med 1‑åringar, pedagogisk dokumentation av utveckling och lärande i matematik, work-shops där pedagoger visar varandra konkret hur de arbetar med matematik i vardagen t.ex. i natur, vid måltider eller kring tid och rum.

Forskningscirklarna sprider alla goda exempel och skapar ny kunskap. Det ger en genuin matteglädje.

Birgitta Langermo, lärare år 4-6 och projektledare för projektet Höja Nivån i Matematik, Järfälla. Projektet omfattar ca 3500 barn/elever i åldrarna 1-16 år och alla pedagoger med matematik i sitt uppdrag. Arbetar på Fjällenskolan i Viksjö.
Pia Svedlund, förskollärare i förskoleklass och särskilt ansvarig för förskoleklassernas kompetensutveckling inom projektet Höja Nivån i Matematik, Järfälla. Arbetar på
Högbyskolan i Viksjö.

Klicka här för full dokumentation

Hem