403 Problemlösning för lust och lärande

Allm
Seminarium

Göran Emanuelsson
Lars Mouwitz

Förmågan att lösa problem har såväl känslomässiga som förnuftsmässiga ingredienser. Lust, nyfikenhet och inte minst spänning i att låta sig utmanas är väsentliga drivkrafter. Förståelse av inblandade matematiska begrepp och deras inbördes sammanhang ger en nödvändig grund att stå på, liksom insikten i vad en matematisk argumentation kan innebära.

Intuition, fingertoppskänsla, aningar och aha-upplevelser pekar ut riktningar och strategier i ett från början obekant problemområde. Det sociala sammanhanget i form av tilltro, höga förväntningar, lek och allvar, tillämpning och bedömning sätter i sin tur sin prägel på såväl känsla som tanke.

Reflektion, omdöme, kritisk granskning och värdering av metoder och resultat rundar av och sammanfattar problemlösningsarbetet.

I detta seminarium – för lärare från förskola till högskola – vill vi med några utvalda exempel belysa och diskutera en del av de aspekter på matematisk problemlösning som nämns ovan. Vi vill locka till mental jogging och visa att problemlösning kan vara både lustfyllt och lärorikt för alla nyfikna.

Göran Emanuelsson och Lars Mouwitz arbetar båda på NCM. De har en bakgrund som matematiklärare och läroboksförfattare och de har ett mångårigt intresse och engagemang i frågor kring matematisk problemlösning för lust och lärande.

Klicka här för full dokumentation

Hem