320 Du förklarar som min pappa gör, matematik för flerspråkiga elever

Gs, Skolledare
Seminarium

Sara Ramsfeldt
Kifah Moussali

Elever med utländsk bakgrund i Sverige har under flera år visat sämre resultat i matematik än elever med svensk bakgrund. Många människor i Sverige, framförallt i storstäderna, är flerspråkiga. Det är viktigt att medvetenheten ökar om att det är så. Att söka nya vägar för undervisningen är av avgörande betydelse för svensk skolas framgång.

Hösten 2004 startade ett projekt med tvåspråkig matematikundervisning i några skolor i Stockholm. Avsikten var att ta reda på vilka konsekvenser en tvåspråkig matematikundervisning kunde komma att få för flerspråkiga elever. Det övergripande målet har varit att stärka elevernas kunskapsutveckling i matematik.

Som ett led i utvärderingen av projektet har intervjuer genomförts med åtta elever som nu har avslutat grundskolan. Dessa elever kommer från tre olika skolor i Stockholm och visade sig ha en odelat positiv inställning till den tvåspråkiga matematikundervisningen. Eleverna upplever att deras kunskaper i matematik har utvecklats, självförtroendet har blivit större, ordförrådet på modersmålet och svenska har berikats och de har byggt upp en bra grund för fortsatta matematikstudier. De tvåspråkiga lärarnas engagemang och deras språk- och kulturkompetens har bidragit till den positiva inställningen.

Vi är matematiklärare på Sätraskolan i Södra Stockholm. Sätraskolan har deltagit i projektet som beskrivs ovan och har arbetat med tvåspråkig matematikundervisning som en del av den ordinarie matematikundervisningen i skolår 6-9. Den tvåspråkiga undervisningen har på vår skola bedrivits på svenska och arabiska. Kifah Moussali är både arabisk- och svensktalande matematiklärare och har hållit i den tvåspråkiga matematikundervisningen. Sara är svensktalande matematiklärare och har varit projektledare för det tvåspråkiga matematikprojektet. Detta seminarium ägnar vi åt att berätta om våra erfarenheter av det arbetet. Vi ger exempel på svårigheter vi har träffat på och fördelar vi kan se med arbetssättet. Resultatet av elevintervjuerna kommer att presenteras ytterligare. Inom ramen för seminariet lämnas det utrymme för mindre diskussioner och frågor.

Klicka här för full dokumentation

Hem