317 Ett försök att med geometriska figurer konkretisera irrationella tal (kvadratrötter)

Gr/Gy
Föreläsning

Ingvar O Persson

Geobräde kan användas för att undersöka några grundläggande geometriska begrepp, t.ex. längd och area samt samband mellan dessa. De geometriska figurerna förs över till prickpapper och beräkningar och diskussioner förs utifrån de uppritade figurerna. Det visar sig då, bland annat, att de rationella talen inte är tillräckliga för att uttrycka längderna av ett antal av de sträckor som ritats. Behovet av att utöka talområdet blir tydligt.

En del av de räkneregler som gäller för dessa nya tal blir också synliga i de figurer som behandlas.

Pythagoras sats visar sig också på lite olika sätt.
Inslag av workshop förekommer.
De behandlade avsnitten har genomförts i matematikundervisningen i grundskolans senare år, samt i gymnasieskolan och i lärarutbildningen.

Ingvar O Persson är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Klicka här för full dokumentation

Hem