307 Learning study – fortbildning i klassrummet

Allm, Skolledare
Föreläsning

Anna Wernberg

I Japan betraktas en lärare inte som färdigutbildad den dag han eller hon avslutar sin utbildning. Istället fortsätter man, som en naturlig del av sitt arbete, att delta i en kontinuerlig, kompetensutveckling. Den vanligast förekommande typen av kompetensutveckling, Jugyou kenkyuu, kan översättas med lesson study. Tanken bakom en lesson study är att det mest effektiva sättet för att utveckla undervisningen är att göra detta i den direkta klassrumspraktiken. I en lesson study som genomförs i en skola arbetar grupper av lärare regelbundet tillsammans under en lång period för att designa, genomföra, testa och åter genomföra lektioner. I bl.a. Hong Kong och Sverige har en variation av Lesson study genomförts, Learning study. Skillnaden mellan en Lesson Study och en learning study är att lärarna diskuterar och planerar lektionerna utifrån samma lärandeteori.

I detta pass presenteras den framgångsrika modellen Learning Study som en metod för deltagardrivet utvecklingsarbete direkt i klassrummet som ytterst syftar till att förbättra elevernas lärande. En learning study har vissa karaktäristiska drag. Det är ofta en upprepad process där lärare i samarbete med forskare planerar och genomför lektioner, med ambitionen att förbättra undervisningen genom revidering baserad på analys av data; videoinspelning av lektioner tillsammans med för- och eftertest, vilka visar elevernas utveckling. Dessa drag kommer att tydliggöras och exemplifieras med hjälp av presentation av redan genomförda Learning studies. Även några principer i den bakomliggande teoretiska utgångspunkten, variationsteorin, kommer att presenteras.

Anna Wernberg är doktorand i Pedagogiskt Arbete vid Högskolan Kristianstad. I sin forskning har hon tillsammans med verksamma lärare genomfört tre Learning Studies i ämnet matematik. Anna undervisar även på Lärarutbildningen och fristående kurser på Högskolan Kristianstad.

Man kan med fördel lyssna på båda learning study-passen (Learning study - undervisning spelar roll), då de behandlar Learning study med olika infallsvinklar - Forskarens och lärarens.

Klicka här för full dokumentation

Hem