303 Matematik som språkkurs

Allm
Föreläsning

Håkan Lennerstad
Ann-Louise Ljungblad

Från skolans början möter elever symboler, som t.ex. siffrorna, plus- och likhetstecken. Man kan se matematik som en språkkurs med ett specialspråk som alla förväntas att lära sig använda och förstå. Låt oss kalla symbolspråket, från ”1 + 1 = 2” till forsknings-
matematikens formler, för ”matematiska”. Då består alla matematiska texter av två språk, svenska och matematiska. Välkommen till en timme om matematiskan sedd som ett språk! Under denna timme jämför vi matematiska och svenska. Det finns många likheter, och också många markanta skillnader.

Några frågor om matematiska:
-    Vilka ord har matematiskan? Hur bildas de?
-    Finns det meningar på matematiska?
-    Är det möjligt eller meningsfullt att översätta mellan matematiska och svenska?

Vilken roll spelar retorisk matematik?
-    Har matematiskan synonymer? Dubbelbetydelser?
-    Vad är en kalkyl ur språklig synvinkel?
-    Är det svårare att beskriva betydelserna för ord på matematiska än ord i svenska språket?

Några elevorienterade frågor:
-    För språkbegåvade elever som har problem med matematik, blir matematik lättare om de har tillgång till en språksynvinkel?
-    Finns det skilda kompetenser: vissa elever är bra på språket, andra på dess betydelser?

En språksynvinkel framhåller kommunikationen mellan människor, vilket står i kontrast med det ökande ensamarbetet i matematik i dagens skola. Möjligheten till översättningar föreslår sig själv. Som vid lärande av andra främmande språk är det viktigt att alla övar och provar det nya språket utan alltför stora korrekthetskrav. Ur denna synvinkel har språklärarna många kompetenser som kan vara högintressanta för matematiklärarna.

Ann-Louise Ljungblad är specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska Institutet.
Håkan Lennerstad är docent i tillämpad matematik vid Blekinge Tekniska Högskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem