301 Hur lär vi oss matematik?

Allm, Skolledare
Föreläsning

Ingemar Holgersson

I föredraget presenteras en del resultat från ny psykologisk och matematikdidaktisk forskning som ger anledning att ifrågasätta traditionella sätt att uppfatta, organisera och förstå lärande i matematik. Exempel ges bl.a. från forskning om lärande i aritmetik med yngre barn och elever, men också från Gömu-projektet i Svedala kommun.

Utgångspunkt tas i en diskussion om vad lärande i matematik går ut på och vilken matematik som är viktig. Hur utvecklar elever ett matematiskt tänkande, och vad kan vi bygga på för att hjälpa och stimulera dem att göra detta? I föredraget diskuteras också ett par modeller för lärande i matematik, som har bättre förutsättningar än traditionella att rymma den komplexitet som utmärker detta fenomen.

Ingemar Holgersson arbetar som universitetslektor i matematik vid lärarutbildningen, Högskolan Kristianstad. Han är särskilt intresserad av hur vi lär matematik, och försöker följa den internationella forskningen på området Ingemar leder också ett projekt i Svedala kommun som kallas Gränsöverskridande matematikundervisning.

Klicka här för full dokumentation

Hem