211 Förebygga, upptäcka och åtgärda svårigheter och missuppfattningar i Tal och Räkning

Gr
Föreläsning

Berit Bergius
Görel Sterner

Lärares kompetens och utgångspunkten att de flesta elever vill lära sig, är viktiga för utvecklingen av elevers lärande. Ibland möter elever svårigheter och missuppfattningar skapas. De flesta är kortvariga och lätta att övervinna. Hos några elever rotas problemen. Orsaker till dessa kan vara brist på motivation och engagemang eller bristfällig undervisning.

Handledningen, som vi presenterar, ger underlag för att utveckla matematikundervisningen. Läraren får hjälp att planera undervisningsinnehållet. Det finns förslag på åtgärder för att hjälpa elever med särskilda svårigheter samt material för att analysera och följa upp elevers utveckling. Handledningen ger bakgrund till innehåll, vägar till undervisning och lärande i matematik och kan utgöra en bas för reflektion över den egna undervisningen.

Materialet är framtaget i samverkan mellan professor Alistair McIntosh, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM och Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen, Norge, med stöd av Myndigheten för skolutveckling.

Berit Bergius, lågstadielärare, NCM
Görel Sterner, lågstadielärare och specialpedagog, NCM

Klicka här för full dokumentation

Hem